Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Budżet Powiatu na 2004 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XVII/1/04

Rady Powiatu w Staszowie

z dnia 30 stycznia 2004 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok.

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d oraz pkt. 9 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./, art. 49, art. 52, art. 109,  art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3, art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm./ Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustala się dochody budżetu Powiatu w wysokości  34.927.888 zł

/zgodnie z załącznikiem Nr 1/

 

§ 2

 

Ustala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości  35.081.321 zł

z tego:

a/ wydatki bieżące – 29.813.274 zł

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń –  16.434.493 

- dotacje –   3.888.592 zł

- wydatki na obsługę długu jednostki – 90.000 zł

b/ wydatki majątkowe –  5.268.047 

/zgodnie z załącznikiem Nr 2/

Planowany deficyt budżetu w kwocie 153.433 zł zostanie pokryty kredytem bankowym.

 

§ 3

 

Ustala się przychody budżetu w wysokości  1.461.625 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.308.192 zł. Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj przychodu i rozchodu zestawione są w załączniku Nr 3.

 

 

§ 4

 

1. Ustala się wydatki na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów. /zgodnie z załącznikiem Nr 4/

2. Ustala się wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w roku budżetowym /zgodnie z załącznikiem Nr 5/

 

§ 5

 

Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie 748.400 zł oraz wydatków w kwocie  753.762 zł

/ zgodnie z załącznikiem Nr 6/

 

§ 6

 

Ustala się plany przychodów  i wydatków funduszy celowych:

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -  przychody w kwocie 2.000.000 zł  wydatki w kwocie 5.885.353 zł

/ zgodnie z załącznikiem Nr 7/

 

§ 7

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Staszowie do zaciągania długów w kwocie 1.455.160 zł spłat zobowiązań w kwocie 1.308.192 zł w celu realizacji planowanych kwot przychodów i rozchodów budżetu.

 

§ 8

 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej      i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

- dochody w kwocie 4.555.780 zł

- wydatki w kwocie  4.555.780 zł

/zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2/

oraz plan dochodów budżetowych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /zgodnie z załącznikiem Nr 11/

 

§ 9

 

Ustala się dochody w kwocie 32.500 zł i wydatki w kwocie 32.500 zł na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej /załącznik Nr 1 i 2/

 

§ 10

 

Ustala się wysokość dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych i niepublicznych placówek wychowawczych w kwocie  1.002.594 zł

/ załącznik Nr 8/

§ 11

 

Ustala się wysokość dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych dla niepublicznych domów pomocy społecznej w kwocie 2.798.640 zł.

/załącznik Nr 9/

 

§ 12

 

Ustala się wysokość dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 87.358 zł.

/załącznik Nr 9/

 

§ 13

 

Ustala się w dziale rezerwy w kwocie 576.444 zł w tym:

dz. 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

-         rezerwę ogólną w kwocie  200.000 zł

-         rezerwa celowa oświatowe w kwocie  376.444 

dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność rezerwę celową w kwocie 14.000 zł

dz. 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92695 Pozostała działalność rezerwę celową w kwocie 59.000 zł

 

§ 14

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Staszowie do zaciągnięcia pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł.

 

§ 15

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Staszowie do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz do dysponowania rezerwami budżetowymi.

 

§ 16

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Staszowie do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym w ramach rozdziałów między paragrafami wydatków z wyjątkiem zwiększeń w § 4010, § 4020, § 4050 § 6050, § 6060.

 

§ 17

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Staszowie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

 

§ 18

 

Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2004 roku sporządza się do 31 sierpnia 2004 r. w szczegółowości uchwały budżetowej i przedstawia właściwej regionalnej izbie obrachunkowej i Radzie Powiatu w Staszowie.

 

§ 19

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.

 

§ 20

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku.

Uchwała podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
Robert Drogosz
Informację wprowadził:
Robert Drogosz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-02-04
Data ostatniej zmiany:
2004-02-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)