Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

zgodnie z art. 10 §1, art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity w Dz. U z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/

 

zawiadamiam:

 

że w dniu 21 lutego 2007 roku na żądanie pp. Małgorzaty i Roberta Gawłowicz ul. Mickiewicza 20, 28-221 Osiek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

Ø      wykonanie siedmiu stawów rybnych typu karpiowego o powierzchni użytkowej F = 2,58 ha na łąkach przyległych do rzeki Zawidzanki w km 7+440 i km 7+647 zlokalizowanych w Osieku;

Ø      wykonanie dwóch zastawek Z-4-4 w wymienionych kilometrach rzeki o piętrzeniu H = 0,80 m i świetle B = 1,50 m;

Ø      piętrzenie wody rzeki tymi zastawkami do rzędnych odpowiednio: NPP = 159,52 m n.p.m. oraz NPP = 160.90 m n.p.m.;

Ø      pobór wody powierzchniowej z tych piętrzeń w ilości

-         w okresie od 1 do 15 marca Qmax = 0,034 m3/s,

-         w pozostałym okresie roku w ilości Q = 0,002 m3/s;

Ø       retencjonowanie wody w stawach w ilości V = 43860 m3;

Ø       okresowy zrzut wody ze stawu do rzeki w miesiącu listopadzie w ilości maksimum Q = 0,500 m3/s.

 

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne /tekst jednolity w Dz. U. z 2005 roku Nr 239, poz. 2019 z póź. zm./ informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości.

 

Wobec powyższego strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia wnosić swoje uwagi w Starostwie Powiatowym w Staszowie przy ul. Świerczewskiego 7 w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr B10.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
Robert Drogosz
Informację wprowadził:
Robert Drogosz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2007-02-26
Data ostatniej zmiany:
2007-02-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)