Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Decyzja

Zbieranie statystyk

 

DECYZJA

 

Na podstawie art. 104 KPA- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku /tekst jednolity w Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 4 ust. 4, art.122 ust. 1 pkt. 1, art. 123 ust. 2, art. 127, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1 i 2, art. 140 ust. 1 - ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /tekst jednolity w Dz. U. z 2005 roku Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami/, po rozpatrzeniu wniosku p. Andrzeja Jezierskiego ul. Parkowa 5, 28-200 Staszów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody do rzędnej 188,60 m n.p.m. w km 0+520 kanału młyńskiego rzeki Czarnej Staszowskiej i zwrotny pobór wód powierzchniowych z tego piętrzenia dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej

 

Orzekam:

 

I. Udzielam  p. Andrzejowi Jezierskiemu ul. Parkowa 5,28-200 Staszów pozwolenia Wodnoprawnego na piętrzenie wody do rzędnej 188,60 m n.p.m. w km 0+520 kanału Młyńskiego rzeki Czarnej Staszowskiej i zwrotny pobór wód powierzchniowych z tego piętrzenia dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej w ilościach zależnych od zrzutów wody ze zbiornika Chańcza, to jest od Qdmin =0,328 m3/s do Qdmax=l,852 m3/s.

 

II.  Zatwierdzam dołączony do operatu wodnoprawnego „Projekt instrukcji gospodarowania wodą przy istniejącej Małej Elektrowni Wodnej w km 0 + 520 kanału młyńskiego rzeki Czarnej Staszowskiej w Staszowie przy ul. Parkowej 5".

 

III. Zobowiązuje się p. Andrzeja Jezierskiego do utrzymywania dolnej krawędzi zasuwy śluzy  wpustowej do kanału młyńskiego na rzędnej 189,02 m n.p.m. w celu zabezpieczenia napływu wody do kanału, a w okresie od dnia 01  maja do 30 września, kiedy Pracownicze Ogródki Działkowe w Staszowie korzystają z wód kanału do nawodnień rolniczych do utrzymywania dolnej krawędzi zasuwy śluzy wpustowej na rzędnej 189,04 m n.p.m.

 

IV. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się pod następującymi warunkami:

 

1. Utrzymywania eksploatowanych urządzeń wodnych we właściwym stanie technicznym.

2. Konserwacji kanału młyńskiego rzeki Czarnej Staszowskiej dwukrotnie w ciągu roku na odcinku cofki to jest 830,0 m powyżej MEW oraz poniżej na odcinku do ul Krakowskiej.

3. Ponoszenia kosztów z tytułu odszkodowań, a wynikających z eksploatacji urządzeń wodnych oraz konserwacji kanału młyńskiego.

4. Zainstalowania znaków wodnych dozwolonego piętrzenia na budynku turbinowni MEW do NPP= 188,60 m n.p.m. oraz rzędnej dławienia dopływu wody na śluzie wpustowej do kanału młyńskiego do rzędnej 189,04 m n.p.m.

5. Przestrzegania zatwierdzonego projektu instrukcji gospodarowania wodą przy MEW w km 0+520 kanału młyńskiego .

6. Każdorazowego zamykania śluzy wpustowej po osiągnięciu Max.PP= 189,22 m n.p.m. i tendencji przyboru wody w rzece.

 

V.  Pozwolenia wodnoprawnego udziela się do dnia 31 stycznia 2027 roku.

 

VI. Niedostosowanie się do warunków niniejszej decyzji spowoduje cofnięcie wydanego pozwolenia bez prawa domagania się odszkodowania z tego tytułu. 

 

VII. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych obowiązków niezbędnych ze względu na ochronę interesów ludności, gospodarki narodowej i środowiska.

 

VIII. Pozwolenie  wodnoprawne  nie rodzi  praw do  nieruchomości  i  urządzeń  wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 07 lutego 2007 roku do Starostwa Powiatowego w Staszowie wpłynął wniosek p. Andrzeja Jezierskiego ul. Parkowa 5, 28 -200 Staszów o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody do rzędnej 188,60 m n.p.m. w km 0+520 kanału młyńskiego rzeki Czarnej Staszowskiej i zwrotny pobór wód powierzchniowych z tego piętrzenia dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez jego umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, w Starostwie Staszowskim oraz na stronie internetowej www.starostwo.staszow.eobip.pl.

Równocześnie, zgodnie z art.127 pkt.9 - ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2005 roku Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) oraz art.49 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) strony postępowania zawiadomiono poprzez obwieszczenie, które zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie oraz w siedzibie tutejszego organu.

Po przeprowadzeniu analizy operatu wodnoprawnego stwierdzono, że w km 27+970 rzeki Czarnej Staszowskiej istnieje jaz stały z profili stalowych Larsena nie dający możliwości regulacji piętrzenia wody, stąd istniejąca śluza wpustowa posiada specjalną konstrukcję -żelbetową pionową ściankę na rzędnej 189,88 m n.p.m. umożliwiającą napływ wód powodziowych do kanału młyńskiego.

Pracownicze Ogródki Działkowe w Staszowie posiadają pozwolenie wodnoprawne na pobór wody z tego kanału do nawodnień rolniczych w ilości Q=0,046 m3/s, dlatego też zobowiązano p. Jezierskiego do zapewnienia tego poboru jak w pkt III decyzji. W punkcie II decyzji zatwierdzono instrukcję gospodarowania wodą. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

 

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Staszowskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Od niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 217 zl (słownie: dwieście siedemnaście złotych) zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 255. poz. 1635 ) - załącznik cześć Ul pkt 24. Nr pokwitowania 7407442 z dnia 07 lutego 2007 roku.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
Robert Drogosz
Informację wprowadził:
Robert Drogosz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2007-03-08
Data ostatniej zmiany:
2007-03-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)