Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

zgodnie z art. 10 §1, art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity w Dz. U z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/ 

zawiadamiam:

że w dniu 06 kwietnia 2007 roku zostało wszczęte na żądanie Nadleśnictwa Staszów ul. Oględowska 4, 28-200 Staszów postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Modernizację i rozbudowę istniejącej deszczowni z powierzchni równej 5,35 ha w tym produkcyjnej 5,00 ha do powierzchni równej 13,533 ha w tym produkcyjnej 9,166 ha w miejscowości Czernica gmina Staszów,

2. Piętrzenie wody rzeki Desty w km 6 + 100 za pomocą istniejącego przepustu drogowego z piętrzeniem do rzędnej dotychczasowej NPP = 212,50 m n.p.m.

3. Pobór wody powierzchniowej ze stawu w ilości maksimum Q = 65, 0 m3/h = 0,018 m3/s, z zachowaniem poniżej stawu wymaganego przepływu nienaruszalnego Qnh=0,033 m3/s dla potrzeb deszczowni stałej w szkółce leśnej w m. Czernica.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne /tekst jednolity w Dz. U. z 2005 roku Nr 239, poz. 2019 z póź. zm./ informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości.

Wobec powyższego strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia wnosić swoje uwagi w Starostwie Powiatowym w Staszowie przy ul. Świerczewskiego 7 w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr B10.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Drogosz (admin)
Data wytworzenia:
2007-04-13
Data publikacji:
2007-04-13
Data ostatniej zmiany:
2007-04-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)