Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

zgodnie z art. 10 §1, art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity w Dz. U z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/

zawiadamiam:

że w dniu 28 maja 2007 roku na żądanie p. Wojciecha Kapuścińskiego zam. Luszyca 9, 28-230 Połaniec zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przyłączem energetycznym NN YAKY 4 x 25 mm2 w rurze osłonowej stalowej F 70 mm na głębokości 1,5 m pod dnem Cieku od Turska w km 8 + 130 na działce o nr ewid. 140 w miejscowości Tursko Małe Kolonia, gmina Połaniec.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne /tekst jednolity w Dz. U. z 2005 roku Nr 239, poz. 2019 z póź. zm./ informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości.

Wobec powyższego strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia wnosić swoje uwagi w Starostwie Powiatowym w Staszowie przy ul. Świerczewskiego 7 w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr B10.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Drogosz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2007-05-30
Data ostatniej zmiany:
2007-05-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)