Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zbieranie statystyk

Staszów 06.08.2007r.

DM II 342/6/O/2007

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177. z poź zmianami)

Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie

28-200 Staszów

ul. Drogowców 4

tel. (015) 8643110 fax. (015)8643619

      email: zdp@unet.pl

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Przedmiotzamówienia:

Wykonanie odnowy nawierzchni drogipowiatowej nr 1079 Osiek – Długołeka od km 3+510 do km 4+235

 

Zamawiającyinformuje, że w postępowaniu została wybrana najkorzystniejsza oferta złożonaprzez Wykonawcę:

 

OfertaNR 3

Firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych StaszówSp. z o.o.

Adres: 28-200 Staszów, ul. Rakowska 40

Za cenę ofertową:

109 854,17 PLN z podatkiem VAT

Uzasadnienie wyboru: PrzedsiębiorstwoRobót Drogowych Staszów Sp. z o.o. złożyło ofertę spełniającą wszystkiewarunki i wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie,ww. wykonawca zaproponował najniższą cenę w związku z czym oferta uzyskałamaksymalna liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert zawartym w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wpostępowaniu:

                                                
  

Numer  oferty

  
  

Firma  (nazwa) oraz
  adres wykonawcy

  
  

Cena  brutto w zł

  
  

Liczba  punktów w kryterium zgodnie z SIWZ

  
  

1

  
  

CEWAP  Sp. z o.o.

  

26-020  Chmielnik; Celiny

  
  

118 520,07

  
  

92,69

  
  

2

  
  

Wojtas  Marian Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO”

  

27-670  Łoniów; Piaseczno 84/21-26

  
  

113 685,02

  
  

96,63

  
  

3

  
  

Przedsiębiorstwo  Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.; 28-200 Staszów; ul. Rakowska 40

  
  

109 854,15

  
  

100,00

  
  

4

  
  

Przedsiębiorstwo  Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna w Kraśniku; 23-200 Kraśnik; ul. Kolejowa 6

  
  

118 227,55

  
  

92,92

  
  

5

  
  

Świętokrzyskie  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o.

  

26-065  Piekoszów Górki Szczukowskie 1 k/ Kielc

  
  

119 330,62

  
  

92,06

  

Odniniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie zdnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział IV "Środkiochrony prawnej".

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Piotr Wielecki
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2007-08-07
Data ostatniej zmiany:
2007-08-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)