Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Budżet Powiatu na 2006 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLVII/1/06

Rady Powiatu w Staszowie

z dnia 20 stycznia 2006 roku

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Staszowie na rok 2006.

 

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z  art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9, 10 lit. a i b, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 188 ust. 2 pkt 1,2  art. 195 ust. 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się dochody budżetu Powiatu Staszowskiego w wysokości 54.533.618 zł zgodnie z załącznikiem  Nr 1.

 

§ 2

 

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Staszowskiego w wysokości 61.578.770 zł

z tego:

a) wydatki bieżące                                                                                            35.091.813 zł

w tym:

-        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                     18.775.651 zł

-        dotacje                                                                                                   4.856.820 zł

-        wydatki na obsługę długu                                                                           345.090 zł

-        wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

      zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji                                          0 zł

b) wydatki majątkowe                                                                                      26.486.957 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3

 

1. Ustala się deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę  pomiędzy dochodami budżetu określonymi w § 1 i wydatkami budżetu określonymi w § 2 w wysokości 7.045.152 zł

2. Deficyt budżetu,  o którym mowa w pkt. 1 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a)     kredytów                                                                                                 7.045.152 zł.

3. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2006 r. w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 12,92 %.

 

§ 4

 

Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.000.000 zł i  rozchody budżetu w wysokości  1.954.848 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

 

1. Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych nie może w roku budżetowym 2006  przekroczyć kwoty 10.000.000 zł.  

2. Ustala się następujące limity zobowiązań na rok budżetowy 2006:

a/ z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek, których okres spłaty przekracza rok budżetowy 2006 na kwotę 9.000.000 zł

w tym kredyty i pożyczki zaciągane w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej na kwotę 0 zł

b/ z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, które podlegają spłacie lub wykupowi w roku budżetowym 2006 na kwotę 1.000.000 zł

w tym emisja papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej na kwotę 1.000.000 zł

3. Zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zostaną pokryte z dochodów własnych.

 

§ 6

 

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 - zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 5 pkt 2 lit a  

w kwotach do wysokości planowanych z tych tytułów  przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania  papierów wartościowych, o których mowa w  § 5 pkt 2 lit b w kwotach do wysokości ustalonego limitu w celu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

3.Upoważnia się Zarząd Powiatu do zabezpieczania spłaty zaciąganych w 2006 r. kredytów i pożyczek w formie: weksel i poręczenie wekslowe.

 

§ 7

 

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań stanowi załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.

 

§ 8

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do spłat zobowiązań w kwocie 1.954.848 zł w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

§ 9

 

Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5a.

 

 

 

§ 10

 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 6

z tego:

a)      wydatki bieżące                                                          1.126.394 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6a

b) wydatki majątkowe                                                         24.841.871 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6b.

 

§ 11

 

Ustala się plan przychodów dochodów własnych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 696.300 zł i wydatków w kwocie 725.802 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§ 12

 

Ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych:

1.      Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  przychody w kwocie 380.000 zł  wydatki w kwocie 418.000 zł 

2.      Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przychody w kwocie 2.900.000 zł  wydatki w kwocie 2.492.224 zł                                                                              

 zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 

§ 13

 

Ustala się wysokość dotacji udzielanych z budżetu, w łącznej wysokości 4.856.820 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9

 

§ 14

 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

-        dochody w kwocie 4.338.150 zł,

-        wydatki w kwocie 4.338.150 zł.

(zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2).

 

§ 15

 

Ustala się dochody w kwocie 30.500 zł i wydatki w kwocie 30.500 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej (załącznik Nr 1 i 2).

 

§ 16

Ustala się:

-        rezerwę ogólną w kwocie 300.011 zł,

-        rezerwy celowe w łącznej kwocie 363.467 zł

1)      w dziale 758 w kwocie 663.478 zł

§ 17

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1)      dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,

2)      dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,

3)      zaciągania zobowiązań:

-         na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,

-         z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 

§ 18

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych między paragrafami wydatków z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

 

§ 19

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

 

§ 20

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.

 

§ 21

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i obowiązuje od 1 stycznia 2006 roku.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
Robert Drogosz
Informację wprowadził:
Robert Drogosz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-02-10
Data ostatniej zmiany:
2006-02-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)