Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Budżet Powiatu na 2007 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr VI/2/07

Rady Powiatu w Staszowie

z dnia 22 lutego 2007 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2007 rok.

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d oraz pkt. 9 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2002 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1,  art. 184 ust 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 13, 14, ust 2 pkt 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2, pkt 1 i 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

 

Dochody budżetu powiatu w wysokości 42.445.845 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2

 

1.     Wydatki budżetu powiatu w wysokości 44.716.463 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące                                                                                                                 34.873.410 zł

w tym:

-         wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                  19.394.441 zł

-         dotacje                                                                                                                    3.960.162 zł

-         wydatki na obsługę długu                                                                                   573.583 zł

-         wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji  0 zł

b) wydatki majątkowe                                                                                                           9.843.053 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.     Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne).

3.     Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości          6.800.023 zł,

a) wydatki bieżące                                                                                                             626.870 zł

b) wydatki majątkowe                                                                                                           6.173.153 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

 

1.     Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.270.618 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)         zaciąganych kredytów w kwocie                                                                       -     2.270.618 zł,

2.        Przychody budżetu w wysokości 6.245.846 zł, rozchody w wysokości 3.975.228 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1)     ogólną w wysokości                                                                      -                             230.706 zł,

2)     celową w wysokości                                                                                                     -       2.200.000 zł,

z przeznaczeniem na

a)     realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, których nie można było przewidzieć na etapie planowania budżetu.

§ 5

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

 

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 573.250 zł; wydatki – 596.350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

 

1.        Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości    1.393.220 zł,  

zgodnie z załącznikiem nr 8.

2.        Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 3.897.842 zł, zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 8

 

1.        Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)       przychody            - 1.000.000 zł,

2)       wydatki                 - 1.439.890 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

2.        Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1)       przychody            -    380.000 zł,

2)       wydatki                 - 1.300.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

 

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)         sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000 zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej   - w kwocie 3.000.000 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.270.618 zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej    - w kwocie             0 zł

 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 3.975.228 zł;

w tym kredyty zaciągane w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej  - w kwocie   0 zł

§ 10

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Staszowie do:

1)            zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie   występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości   3.000.000 zł,

w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości                                                                     3.000.000 zł,

 

2)            zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości                     2.270.618 zł,

w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości                                                                                     0 zł,

 

3)            zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości         3.975.228 zł,

 

4)            zaciągania zobowiązań:

a)     na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

b)    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w 2008 roku,

5)            dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji

budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,

6)            dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,

7)            wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych rocznych,

8)            przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,

9)            lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
Robert Drogosz
Informację wprowadził:
Robert Drogosz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2007-03-08
Data ostatniej zmiany:
2007-03-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)