Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Budżet Powiatu na 2005 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXIII/19/05

Rady Powiatu w Staszowie

z dnia 25 lutego 2005 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w  Staszowie na rok 2005.

 

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym     (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 116, art. 124 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 4a, 6, 7, 9, 10, 11, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 128 ust. 2 pkt 1, 2, art. 134 ust. 3, art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się dochody budżetu Powiatu  w Staszowie w wysokości      46.486.430,95 zł                     

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2

 

Ustala się wydatki budżetu Powiatu w Staszowie w wysokości                   51.982.481,95 zł

z tego:

a) wydatki bieżąc                                                                                              32.404.661,95 zł

w tym:

-        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                               18.211.919 zł

-        dotacje                                                                                                        4.194.749 zł

-        wydatki na obsługę długu                                                                                319.000 zł

-        wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                          0 zł

b) wydatki majątkowe                                                                                           19.577.820 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3

 

1. Deficyt budżetu w wysokości 5.496.051 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów        

2. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2005 w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 11,82 %

 

 

§ 4

 

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości                                   7.052.009 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości                                     1.555.958 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

§ 5

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1)      spłat zobowiązań w kwocie 1.555.958 zł,

w tym z emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie .....................................0 zł,

w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2)      do zaciągania długu w kwocie 7.052.009 zł,

w tym z emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie ...................................0 zł,

w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

§ 6

 

Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

 

§ 7

 

Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie 154.500 zł, wydatków w kwocie 196.238 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 ( w zakresie wynikającym z art. 72 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U.Nr 273, poz. 2703/).

  

§ 8

 

Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.000.000 zł oraz wydatków w kwocie 4.644.977 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 9

 

Ustala się wysokość dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§ 10

 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

-        dochody w kwocie  4.238.110 zł,

-        wydatki w kwocie   4.238.110 zł.

(zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2).

 

§ 11

 

Ustala się dochody w kwocie 807.102,95 zł i wydatki w kwocie 807.102,95 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 1 i 2).

 

§ 12

 

Ustala się dochody w kwocie 35.170 zł i wydatki w kwocie 35.170 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej (załącznik Nr 1 i 2).

 

§ 13

 

Ustala się:

-        rezerwę ogólną w kwocie 77.000 zł,

-        rezerwy celowe (oświatowa) w łącznej kwocie 554.433 zł

1)      w dziale 758 w kwocie 631.433 zł,

 

  

§ 14

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł,

w tym emitowania papierów wartościowych, zaciągania kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000 zł.

 

§ 15

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1)      dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,

2)      dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu.

 

§ 16

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych między paragrafami wydatków z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

 

§ 17

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

 

§ 18

 

Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2005 roku sporządza się do 31 sierpnia 2005 roku w szczegółowości uchwały budżetowej i przedstawia właściwej Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Powiatu w Staszowie.

 

 

§ 19

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.

 

§ 20

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku.

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
Robert Drogosz
Informację wprowadził:
Robert Drogosz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-03-03
Data ostatniej zmiany:
2005-03-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)