Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Regulamin Organizacyjny

Zbieranie statystyk

Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Staszowie

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne.

 

§ 1.

 

1. Regulamin organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zwany dalej “Regulaminem” określa zależności służbowe, zakresy zadań poszczególnych komórek organizacyjnych oraz podział funkcji w zakresie bezpośredniego zarządzania, nadzoru, kontroli i odpowiedzialności.

 

§ 2.

 

Podstawa prawna:

1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej działa na podstawie :

1/ Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.  Nr 91 poz. 408 z późn. zmian.).

2/ Rozporządzenie MZiOS  z dnia 18 marca 1992r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 30 poz. 131 z późn. zmian.).

3/ Rozporządzenia MZiOS  z dnia 29 marca 1999r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 30 poz.300)

4/ Rozporządzenia MZiOS z dnia 21 września 1992r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 74 poz.366 z późn. zmian.).

5/ Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121    poz.591 z   późn. zmian.).

6/ Ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27.06.1997r - Dz.U. Nr 96 poz. 593 z późn. zm.

7/ Statutu.

 

Rozdział II

 

Kierownictwo o zasady organizacji pracy.

 

§ 1.

 

1. Dyrektor reprezentuje SPZZOZ zwany dalej „Zakładem” na zewnątrz, kieruje jego działalnością i ponosi jednoosobową odpowiedzialność za jego funkcjonowanie.

2. Do kompetencji dyrektora należy zarządzanie Zakładem , a w szczególności:

1/ wydawanie przepisów wewnętrznych, instrukcji dotyczących  funkcjonowania Zakładu,

2/ powoływanie komisji lekarskich, określając ich skład osobowy

3/ udzielanie imiennych upoważnień zastępcom dyrektora Zakładu oraz innym pracownikom Zakładu w zakresie realizowanych przez nich zadań.

3. Dyrektor wykonuje jako pracodawca czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Zakładzie i określa zasady polityki kadrowej.

4. Do podpisu dyrektora Zakładu lub upoważnionego przez dyrektora, zastępcy dyrektora są zastrzeżone:

1/ pisma do kierownictw organów władzy oraz administracji państwowej szczebla centralnego, wojewódzkiego i powiatowego,

2/ wewnętrzne akty normatywne,

3/ wystąpienia pokontrolne.

 

§ 2.

 

1. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy podlegających mu bezpośrednio zastępców dyrektora oraz głównego księgowego.

2. Zastępcami dyrektora są:

1/ zastępca dyrektora ds. opieki zdrowotnej

2/ zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych.

3. W czasie nieobecności dyrektora działalnością Zakładu kieruje  zastępca dyrektora ds. opieki zdrowotnej.

 

§ 3.

     

1. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio niżej wymienione stanowiska pracy i komórki organizacyjne:

1/ Pielęgniarka Naczelna

2/ Pielęgniarka Przełożona

3/Inspektor ds. BHP

4/ Inspektor ds. Obronności

5/ Radca Prawny

6/ Dział Kadr, Organizacji i Nadzoru

7/ Dział Analiz, Statystyki Medycznej i RUM

8/ Dział Głównego Księgowego

9/ Dział Ekonomiczno-Finansowy

3.  Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy:

     I. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

     II. Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych.

4. Dyrektora w okresie nieobecności zastępuje Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa.

5. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa nadzoruje bezpośrednio niżej wymienione komórki organizacyjne i odpowiada za prawidłowe wykonywanie zadań objętych zakresem działania tych komórek:

1/ Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

2/ Pracownia RTG i USG

3/ Apteka Zakładowa

4/ Dział Pomocy Doraźnej

5/ Centralna Sterylizacja

6/ Pracownia Mikrobiologii

7/ Szpital - oddziały.

8/ Stanowisko pracy Kapelana Szpitalnego

9/ Poradnie Specjalistyczne.

6. Z-ca dyrektora ds. ekonomiczno eksploatacyjnych nadzoruje bezpośrednio niżej wymienione komórki organizacyjne i odpowiada za prawidłowe wykonywanie zadań objętych zakresem działania tych komórek:

1/ Dział Techniczno-Administracyjny

2/ Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej

3/ Kotłownia

4/ Pralnia

5/ Administracja Budynków i Hotelu

6/ Dział Żywienia.

 

§ 4.

 

1. Nadzór bezpośredni i kontrolę nad działalnością pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych sprawują oraz odpowiedzialność z tego tytułu ponoszą zastępcy dyrektora, główny księgowy i kierownicy komórek organizacyjnych.

2. Zastępcy dyrektora Zakładu podejmują decyzje w zakresie powierzonych im spraw, nie zastrzeżonych do kompetencji dyrektora.

                                                  

§ 5.

 

1. Zastępcy dyrektora kierują działalnością podległych im komórek organizacyjnych. Ponoszą odpowiedzialność za wykonywanie zadań pionu.

2. Do żądań i obowiązków zastępców dyrektora Zakładu w szczególności należy:

1/ planowanie i organizowanie realizacji zadań pionu,

2/ zapewnienie warunków prawidłowej, skutecznej i efektywnej realizacji zadań, podejmowanie decyzji, rozstrzyganie o sposobie załatwienia spraw oraz sprawowanie nadzoru nad ich wykonywaniem,

3/ przygotowywanie wyczerpujących danych w sprawach kierowanych do decyzji dyrektora oraz przedstawienie informacji o sposobie i stanie załatwionych spraw, a także o potrzebach i problemach w wykonywaniu zadań pionu,

4/ przygotowywanie projektów pism, zarządzeń i decyzji do podpisu dyrektora Zakładu, w części dotyczącej zakresu działalności podległego pionu,

5/ organizowanie narad oraz okresowych spotkań informacyjnych z pracownikami pionu,

6/ współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w realizacji zadań Zakładu,

7/ występowanie z wnioskami dotyczącymi zatrudnienia, awansowania, przeszeregowania, premiowania, nagradzania, wyróżniania, zmiany warunków pracy, udzielania kar regulaminowych i zwalniania pracowników,

8/ zatwierdzanie planów urlopów oraz udzielanie urlopów pracownikom bezpośrednio podległym,

9/ zatwierdzanie zakresów czynności pracowników w podległych komórkach organizacyjnych,

10/ sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy i przestrzeganiu przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

11/ przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących pracy pionu w zakresie  i terminach określonych przez dyrektora Zakładu.   

 

§ 6.

 

W SPZZOZ tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

Główny Księgowy

Ordynator Oddziału

Pielęgniarka Naczelna

Pielęgniarka Przełożona

Kierownik Działu

Pielęgniarka Oddziałowa.

Rozdział III.

 

Struktura Organizacyjna SPZZOZ.

        

§ 1.

 

 

W skład SPZZOZ wchodzą niżej wymienione komórki organizacyjne oraz stanowiska pracy:

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

a/ Laboratorium Analityczne

b/ Pracownia Cytologiczna

 Pracownia Mikrobiologiczna

Pracownia RTG i USG

Centralna Sterylizacja

Apteka Zakładowa

Kapelan Szpitalny

Dział Pomocy Doraźnej

Poradnie Specjalistyczne

a/ Poradnia Dermatologiczna

b/ Poradnia Zdrowia Psychicznego

c/ Poradnia Odwykowa

d/ Poradnia Reumatologiczna

e/ Poradnia Okulistyczna

f/ Poradnia Stomatologii Ogólnej

g/ Poradnia Medycyny Pracy

h/ Poradnia Przeciwgruźlicza

9. Pielęgniarka Naczelna

     a/ Przełożona Pielęgniarka

10. Dział Kadr, Organizacji i Nadzoru

     a/ Dział Analiz i Statystyki Medycznej i RUM

11. Inspektor ds. BHP

12. Inspektor ds. Obronności

13. Radca Prawny

14. Główny Księgowy

       a/ Dział Ekonomiczno-Finansowy

       b/ Inwentaryzacja

       c/ Kasa

       d/ Apteka Otwarta

       e/ Sklep z art. paramedycznymi

       f/ Bufet

15. Dział Techniczni-Administracyjny

16. Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej

17. Kotłownia

18. Pralnia

Administracja Budynków i Hotelu

Dział Żywienia

Szpital, w skład którego wchodzą:

      1/Oddział Laryngologiczny

          a/ Poradnia Laryngologiczna

          b/ Poradnia Wad Słuchu i Rehabilitacji Słuchu

          c/ Poradnia Foniatryczna

      2/ Oddział Chirurgiczny

          a/ Poradnia Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

      3/ Oddział Ginekologiczno- Położniczy

           a/ Poradnia Ginekologiczno- Położnicza

      4/ Oddział Dziecięcy

      5/ Oddział Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji

          a/ Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

          b/ Poradnia Rehabilitacyjna - Konsultacyjna

          c/ Poradnia Preluksacyjna

      6/ Oddział Noworodków i Wcześniaków

      7/ Oddział Wewnętrzny

          a/ Poradnia Kardiologiczna

          b/ Poradnia Diabetologiczna

          c/ Poradnia Endokrynologiczna

          d/ Poradnia Endoskopow

            e/ Poradnia Hepatologiczna

            f/ Poradnia Gastrologiczna

            g/ Pracownia EKG

            h/ Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej

      8/ Oddział Neurologiczny

          a/ Poradnia Neurologiczna

          b/ Pracownia EEG

      9/ Oddział Intensywnej Opieki Medycznej

          a/ Blok Operacyjno Zabiegowy

      10/ Oddział Urologiczny

            a/ Poradnia Urologiczna

      11/ Izba Przyjęć.

 

Strukturę  organizacyjną SPZZOZ w formie graficznej przedstawia załącznik Nr 1 niniejszego regulaminu.

 

Rozdział IV

 

Zasady działania komórek organizacyjnych podległych bezpośrednio Dyrektorowi  SPZZOZ w Staszowie.

 

§  1.

 

Organizacja i zasady działania stanowiska pracy pielęgniarki naczelnej.

 

Do obowiązków Pielęgniarki Naczelnej należy:

 

Planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie opieki pielęgniarskiej sprawowanej na terenie działalności zakładu.

Współdecydowanie o strukturze i liczebności pracowników niezbędnych do realizacji zadań w poszczególnych komórkach.

Nadzorowanie realizacji zadań na podległych stanowiskach pracy.

Opracowywanie kryteriów ocen pracowników oraz doskonalenie systemu oceniania.

Sprawowanie fachowego nadzoru nad poziomem pielęgnowania poprzez prowadzenie kontroli pracy, udzielanie instruktażu, wydawanie zaleceń.

 

§  2.

 

Organizacja i zasady działania stanowiska pracy przełożonej pielęgniarek szpitala.

 

 

Przełożona  Pielęgniarek Szpitala podlega bezpośrednio Naczelnej Pielęgniarce Zespołu.

Przełożona Pielęgniarek organizuje, nadzoruje i koordynuje pracę pielęgniarek i położnych.

Przełożona Pielęgniarek wykonuje swoją funkcję kierowniczą we współpracy z pielęgniarkami oddziałowymi.

Przełożona pielęgniarek odpowiedzialna jest za:

    a/ poziom opieki pielęgniarskiej i pracę podległego personelu,

    b/ właściwą gospodarkę kadrami fachowymi,

    c/ nadzór nad opracowywaniem miesięcznych rozkładów pracy pielęgniarek, położnych i salowych,

    d/ nadzór nad szkoleniem wewnątrz oddziałowym personelu,

    e/ nadzór nad planowaniem urlopów wypoczynkowych

    f/ kontrolę oddziałów szpitalnych o różnych porach dnia,

    g/ wprowadzenie do pracy nowoprzyjętego pracownika,

    h/ czuwanie nad prawidłową adaptacją rozpoczynającego pracę  pracownika

    i/ czuwanie nad dyscypliną pracy podległego personelu,

    j/ nadzór nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i ogólnych podległego personelu,

5.Przełożona Pielęgniarek na wniosek Pielęgniarki Naczelnej opiniuje w szczególności plan pracy oddziałów i podział etatów.

6.Przełożona Pielęgniarek uczestniczy we wszystkich pracach kontrolnych prowadzonych przez WSSE i PSSE oraz odpowiada za wykonanie zaleceń pokontrolnych zawartych w protokołach złożonych przez te jednostki.

 

§  3.

 

Organizacja i zasady działania stanowiska pracy inspektora do spraw BHP.

 

 

Do obowiązków inspektora d/s  bezpieczeństwa i higieny pracy należy:

1. systematyczna kontrola warunków pracy oraz przestrzeganie przez pracowników zasad i przepisów BHP,

2. dokonywanie okresowych ocen oraz analiz stanu BHP ze szczególnym uwzględnieniem  stanowisk, na których występują zagrożenia wypadkowe oraz narażenia na powstawanie chorób zawodowych,

3. przedkładanie dyrektorowi Zakładu informacji o stanie BHP w zakładzie oraz źródłach zagrożeń zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usuwania,

4. udział w opracowywaniu i kontrola realizacji poprawy warunków BHP,

5. opiniowanie instrukcji dot. BHP na poszczególnych stanowiskach pracy,

6. zgłaszanie wniosków dot. wymagań BHP przy opracowywaniu przez Zakład założeń i dokumentacji inwestycyjnych i modernizacyjnych,

7. udział w ocenie dokumentacji inwestycyjnych oraz odbiorach technicznych nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów, urządzeń produkcyjnych i innych urządzeń mających wpływ na warunki BHP,

8. udział w opracowywaniu wniosków wynikających z badań przyczyn i  okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków,

9. współpraca z działem kadr, organizacji i nadzoru w zakresie adaptacji nowoprzyjętych pracowników i przy organizowaniu szkolenia zawodowego pracowników w zakresie BHP,

10. współdziałanie z  poradnią pracowniczą w ocenie stanu zdrowotności załogi oraz działalności profilaktycznej, a w szczególności przy organizowaniu badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników oraz czasowego przenoszenia pracowników ze stanowisk szkodliwych na zastępcze stanowiska pracy.         

 

§  4.

                 

Organizacja i zasady działania stanowiska pracy inspektora d/s obronności.

 

Do obowiązków inspektora d/s obronności należy:

 

1. prowadzenie kancelarii tajnej,

2. opracowywanie i aktualizacja planów obronnych,

3. prowadzenie prac „TR”

4. organizowanie szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony i specjalistycznej oddziałów ruchomych,

5. nadzór nad prawidłową działalnością zakładowej grupy samoobrony,

6. stały kontakt z inspektorem d/s obronności Wydziału Zdrowia w Kielcach i WKU w Sandomierzu.

 

§ 5.

 

Organizacja i zasady działania stanowiska pracy radcy prawnego.

 

Do zakresu obowiązków radcy prawnego należy pomoc prawna, w tym zapewnienie ochrony prawnej i interesów zakładu, a w szczególności:

1. reprezentowanie Zakładu przed Sądami Powszechnymi oraz  Sądem Administracyjnym

2. wydawanie opinii prawnych w skomplikowanych sprawach budzących wątpliwości,

3. opiniowanie projektów umów zawieranych przez Zakład,

4. udzielanie porad prawnych i dokonywanie wykładni przepisów prawa w zakresie stosowanie określonych norm prawnych w działalności zakładu,

5. udzielanie informacji w zakresie obowiązywania aktów prawnych oraz porad prawnych i wyjaśnień odnośnie stosowania prawa,

6. informowanie dyrektora o uchybieniach w funkcjonowaniu Zakładu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,

7. wykonywanie innych zadań w zakresie obsługi prawnej, wynikających z odrębnych przepisów.

 

§  6.

 

Organizacja i zasady działania działu kadr, organizacji i nadzoru.

 

Dział kadr, organizacji i nadzoru prowadzi sprawy osobowe pracowników, zajmuje się administrowaniem środków z ZFŚS, organizacją szkoleń oraz przygotowuje dokumentację organizacyjną Zakładu.

 

Do zadań działu należy w szczególności:

W zakresie spraw kadrowych:

1/ przygotowywanie materiałów i wniosków związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, uposażeniami, zmianą stanowisk pracy,

2/ prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych, urlopów oraz spraw związanych z czasową niezdolnością do pracy, wydawanie legitymacji i zaświadczeń o zatrudnieniu,

3/ kontrolowanie porządku i dyscypliny pracy,

4/ prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników- współpraca w tym zakresie z inspektorem BHP,

5/ przygotowanie wniosków w sprawie wyróżnień, nagradzania i karania pracowników,

6/ załatwianie wszelkich spraw związanych z wnioskami  pracowników dotyczącymi ustalania uprawnień do rent i emerytur,

7/ analizowanie stanu zatrudnienia i wykorzystania czasu pracy w komórkach organizacyjnych Zakładu

8/ opracowywanie wniosków w sprawie obsady kadrowej i właściwego rozmieszczenia kadr,

9/ opracowywanie obowiązujących sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia,

10/ sporządzanie grafików dyżurów medycznych w oddziałach szpitalnych  i pomocy doraźnej,

11/ współdziałanie z działem ekonomiczno-finansowym w zakresie:

sporządzania na podstawie przedłożonych raportów z oddziałów szpitalnych i pomocy doraźnej wykazów dyżurów,

12/ prowadzenie spraw dotyczących wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i związanej z tym dokumentacji.

13/ współpraca z inspektorem d/s obronności w zakresie spraw wojskowych.

 

W zakresie spraw organizacyjnych:

1/ opracowywanie projektów i propozycji zmian regulaminu organizacyjnego, pracy, premiowania, regulaminu świadczeń z ZFŚS oraz koordynacja działań, jeżeli w tym zakresie biorą udział różne komórki organizacyjne Zakładu,

2/ kompletowanie i przechowywanie aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących funkcjonowania Zakładu,

3/ opracowywanie i koordynowanie przygotowywania projektów zarządzeń wewnętrznych dyrektora Zakładu, pełnomocnictw  i upoważnień udzielanych przez dyrektora oraz prowadzenie rejestru tej dokumentacji.

 

§  7.

 

Organizacja i zasady działania działu analiz, statystyki medycznej i RUM.

      

Do zadań  działu analiz, statystyki medycznej i RUM należy :

a/ wprowadzanie danych dotyczących świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w zakresie:

-ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej

-lecznictwa stacjonarnego

-świadczeń stomatologicznych

-pomocy doraźnej

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z wytycznymi kas chorych,

b/ sporządzanie sprawozdań z działalności jednostki organizacyjnej,

c/ prowadzenie księgi głównej chorych leczonych w szpitalu oraz dokumentacji związanej  z ruchem chorych,

d/ współpraca z kierownikami działów, ordynatorami i pielęgniarką naczelną w zakresie organizacji szkoleń i doskonalenia pracowników medycznych,

e/ sporządzanie ofert dla kas chorych na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez SPZZOZ,

f/ kontraktowanie świadczeń medycznych.

 

§  8.

 

Organizacja i zasady działania kapelana szpitalnego.

 

Do  obowiązków kapelana szpitalnego należy:

1/ Sprawowanie ofiary Mszy Świętej w niedziele, święta kościelne i dni  powszednie.

2/ Sprawowanie sakramentu pokuty w kaplicy szpitalnej i salach chorych.

3/ Odprawianie nabożeństw.

4/ Roznoszenie komunii świętej do chorych w salach chorych.

5/ Przyjazd do szpitala na każde wezwanie chorego.

6/ Organizowanie wraz z dyrekcją Zakładu opłatka w Wigilie Bożego Narodzenia dla chorych pozostających na święta w szpitalu.

7/ Pociecha duchowa dla ludzi opuszczonych i samotnych.

8/ Pomoc duszpasterska w zorganizowaniu pogrzebu ludzi samotnych.

                                                     

§ 9.

 

Organizacja i zasady działania działu głównego księgowego.

 

Do zadań działu głównego księgowego należy:

1/ Opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów z zakresu prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.

2/ Zapewnienie prawidłowości, terminowości sprawozdań finansowych składanych na zewnątrz przez zakład.

3/ Kierowanie działem finansowo-księgowym.

4/ Opracowywanie analiz gospodarki finansowej Zespołu oraz wniosków wynikających z tych analiz.

5/ Sprawowanie kontroli wewnętrznej związanej z wydawaniem środków pieniężnych, z obrotami pieniężnymi na rachunkach bankowych i innymi operacjami określonymi w przepisach finansowych i budżetowych.

6/ Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

7/ Prowadzenie gospodarki finansowej SPZZOZ zgodnie z obowiązującymi zasadami.

8/ Analiza wykorzystania otrzymanych z kas chorych środków.

9/ Dokonywanie wewnętrznych kontroli w ramach powierzonych obowiązków.

§ 10. 

Organizacja i zasady działania działu ekonomiczno-finansowego.

 

1.W skład działu ekonomiczno - finansowego wchodzą:

a/ stanowiska pracy d/s finansowo-księgowych

b/ stanowiska pracy d/s rozliczeń materiałowych

c/ stanowiska pracy d/s inwentaryzacji i kasacji

d/ stanowisko pracy do d/s rachunku kosztów

e/ stanowisko pracy d/s rozliczeń z kasami chorych

f/ kasa.

 

2. Zadania wykonywane na w/w stanowiskach:

1/ Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wykonywanie zadań wynikających z planu finansowego jednostki.

2/ Koordynacja problematyki finansowo- księgowej komórek organizacyjnych

3/ Dokonywanie rocznej analizy ekonomicznej i tematycznych analiz okresowych ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów według miejsc ich powstawania oraz przedstawianie wniosków wynikających z analiz.

4/ Opracowywanie planu finansowego Zakładu, jego korekt, monitorowanie jego realizacji.

5/ Bieżące kontrolowanie i dekretowanie oraz księgowanie dokumentów źródłowych.

6/ Kontrola formalna i rachunkowa dokumentów źródłowych, przygotowywanie  przekazywanie ich do akceptacji przez osoby upoważnione.

7/ Rejestracja należności i zobowiązań wynikających z akceptowanych dokumentów źródłowych.

8/ Prowadzenie księgowości, likwidatury, kasy, ewidencji analitycznej kosztów, ewidencji ilościowo- wartościowej składników majątkowych, rozliczanie rachunków kosztów podróży służbowych, zaliczek.

9/ Sprawowanie kontroli finansowej wewnętrznej.

10/ Sporządzanie sprawozdawczości, w tym GUS z zakresu funduszu  wynagrodzeń.

11/ Sporządzanie list płac i finansowa realizacja wypłat wynagrodzeń pracowniczych, wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia, cywilno-prawnych, dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych.   

12/ Zakładanie rachunków bankowych i bieżąca kontrola sald.

13/ Prowadzenie kasy, przyjmowanie gotówki do kasy oraz dokonywanie, na podstawie zatwierdzonych dokumentów, wypłat gotówkowych i sporządzanie raportów kasowych.

 

ROZDZIAŁ  V

 

Zasady działania komórek organizacyjnych podległych Z- cy Dyrektora d/ s  Opieki Zdrowotnej SPZZOZ w Staszowie

 

 

§ 1.

 

Organizacja i zasady działania działu opieki zdrowotnej.

 

1/ Do zdań działu opieki zdrowotnej należy udzielanie świadczeń zapobiegawczo-leczniczych w zakresie stacjonarnej, ambulatoryjnej  i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz wykonywanie badań diagnostycznych.

2/ Świadczenia stacjonarnej opieki zdrowotnej realizowane są w szpitalu w :

a/ izbie przyjęć

b/ oddziałach szpitalnych

c/  bloku operacyjnym

d/ działach diagnostycznych

e/ aptece

3/ Świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej obejmują:

a/ świadczenia zapobiegawczo-lecznicze i konsultacyjne udzielane w poradniach specjalistycznych,

b/ świadczenia zapobiegawczo-lecznicze uzupełniające świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej,

 

4/ Świadczeń wymienionych w pkt. 3 udzielają poradnie specjalistyczne:

    a/ chirurgii ogólnej i onkologicznej

    b/ urologiczna

    c/ laryngologiczna

    d/ urazowo-ortopedyczna

    e/ rehabilitacyjna

    f/ preluksacyjna i wad postawy

    g/ neurologiczna

    h/ dermatologiczna

    i/ okulistyczna

    j/ kardiologiczna

    k/ hepatologiczna

    l/ diabetologiczna

   m/ gastrologiczna

   n/ endokrynologiczna

   o/ przeciwgruźlicza

   p/ zdrowia psychicznego

   q/ odwykowa

   r/ reumatologiczna

   s/ wad słuchu i rehabilitacji słuchu

   t/ ginekologiczno-położnicza

   u/ foniatryczna

   w/ medycyny pracy.

5/ Świadczenia w zakresie  stacjonarnej opieki medycznej zapewnia szpital.

    W skład szpitala wchodzą następujące komórki działalności medycznej:

izba przyjęć

oddziały szpitalne:

    a/ wewnętrzny

    b/ neurologiczny

    c/ noworodkowy

    d/ ginekologiczno-położniczy

    e/ chirurgiczny

    f/ urologiczny

    g/ anestezjologii i intensywnej terapii

    h/ laryngologiczny

    i/ ortopedyczno-traumatologiczny i rehabilitacji

    j/ dziecięcy

Komórki działalności usługowej o charakterze medycznym:

   a/ blok operacyjny

   b/ zakład diagnostyki laboratoryjnej z pracownią cytologiczną

   c/ pracownia RTG i  USG

   d/ pracownia diagnostyki kardiologicznej (Holter i EKG wysiłkowe)

   e/ apteka zakładowa.

    f/ pracownię mikrobiologiczną

    g/ pracownię EKG

    h/ pracownię EEG.

Gabinet stomatologiczny.

6/ Nadzór nad pracą lekarzy w poradniach specjalistycznych pełnią ordynatorzy

 oddziałów jednoimiennych, natomiast dyrektor d/s lecznictwa w poradniach, gdzie  nie ma w stacjonarnej opiece zdrowotnej oddziału danej specjalności.

7/ Pracą personelu średniego i niższego kieruje i sprawuje bezpośredni nadzór

    pielęgniarka koordynująca pracą ogółu poradni lub przełożona pielęgniarek.                                                      

                      

§  2.

 

Organizacja i zasady działania ordynatora oddziału szpitalnego.

 

Do zadań ordynatora oddziału szpitalnego należy:

1/ Kierowanie oddziałem.

2/ Sprawowanie w zakresie posiadanej specjalności nadzoru specjalistycznego.

3/ Szczegółowe zadania, uprawnienia i obowiązki ordynatora w zakresie kierowania oddziałem określa indywidualny zakres czynności.

4/ W zakresie nadzoru specjalistycznego ordynator oddziału jest odpowiedzialny za:

a/ organizowanie działalności zapobiegawczej i leczniczej w określonej specjalności i niezbędnych badań pomocniczych

b/ zapewnienie świadczeń konsultacyjnych w reprezentowanej specjalności.

5/ Ustalenie obsady niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania poradni i oddziału.

6/ Kierowanie i nadzorowanie pracą personelu.

7/ Dbanie o dostępność i ciągłość w udzielaniu świadczeń medycznych oraz sprawną i troskliwą obsługę pacjentów.

8/ Zapewnienie obsady dyżurów lekarskich, jeżeli są pełnione w oddziale.

9/ Stosowanie i wdrażanie skutecznych metod postępowania leczniczego, zapobiegawczego, diagnostycznego i rehabilitacyjnego.

10/Czuwanie nad działalnością profilaktyczną, wczesne wykrywanie chorób.

11/Dbanie o zachowanie ciągłości opieki nad pacjentem w działalności stacjonarnej, ambulatoryjnej i doraźnej.

12/Nadzorowanie działalności orzeczonej a danej specjalności.

13/Organizowanie i prowadzenie szkoleń i dokształcania pracowników medycznych, a zwłaszcza specjalizację lekarzy.

14/Ordynatora w razie jego nieobecności zastępuje z-ca ordynatora bądź wyznaczony przez ordynatora lekarz, jeżeli nie ma zastępcy.

 

   

§  3.

 

Organizacja i zasady działania oddziału szpitalnego.

 

1/ Pracą oddziału kieruje ordynator.

2/ W razie nieobecności, oddziałem kieruje z-ca ordynatora lub lekarz wyznaczony przez niego.

3/ Średni i niższy personel medyczny podlega pielęgniarce oddziałowej w zakresie wykonania czynności pielęgnacyjnych i porządkowych, a organizacyjnie ordynatorowi oddziału.

4/ Ordynator każdego oddziału ustala ramowy rozkład czasu pracy personelu, dostosowany do specyfiki pracy oddziału. Ramowy rozkład zajęć winien ustalać czas: posiłków, odbywanie wizyt lekarskich, rutynowych czynności opieki nad chorym wykonywanych w oddziale, wypisów pacjentów, odwiedzin i ciszy nocnej.

5/ Ramowy rozkład wykonywanych czynności powinien być ułożony tak, aby poszczególne czynności nie kolidowały ze sobą.

6/ W regulaminie pracy oddziału określa się porę odbywania dwóch wizyt lekarskich w oddziale: ranną i wieczorną, gdzie ranną kieruje ordynator lub zastępcy ordynatora, wieczorną lekarz dyżurny, ordynator lub wyznaczony lekarz.

7/ Ordynator jest odpowiedzialny za przygotowanie grafiku dyżurów na każdy kolejny miesiąc i realizację dyżurów zgodnie z tym grafikiem oraz sprawuje tzw. ciągły nadzór ordynatorski ( w razie  nieobecności zastępca).

8/ Na wizycie porannej lekarze ustalają plan leczenia pacjenta, a na wizycie wieczornej lekarz zleca leczenie doraźne

9/ Zalecenia diagnostyczne winny być wykonywane w godzinach dopołudniowych, badania popołudniowe winny być wykonywane tylko w razie konieczności.

10/ Ordynator winien być powiadomiony o każdym nagłym zdarzeniu w oddziale  i on decyduje o rozwiązaniu zaistniałego problemu.

11/Ordynatorzy poszczególnych oddziałów współpracują ze sobą wzajemnie w sprawowaniu opieki nad pacjentem.

12/Cały personel oddziału jest zobowiązany do przestrzegania praw i obowiązków pacjenta.

13/Ordynator jest odpowiedzialny za nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy przez pracowników oddziału oraz za fachową opiekę nad pacjentem.

 

 

§  4.

 

Organizacja i zasady działania pielęgniarki oddziałowej.

 

Zapewnienie kompleksowych, całodobowych świadczeń pielęgniarski, położniczych nad pacjentem.

Stworzenie warunków organizacyjno-technicznych do wykonywania działań w oddziale                                                      

Organizacja pracy pielęgniarek, położnych i personelu pomocniczego stosownie do kwalifikacji personelu, stanu zdrowia pacjenta oraz wyposażenia oddziału.

Poszukiwanie i proponowanie nowych rozwiązań na rzecz usprawniania pracy oddziału oraz poprawy jakości udzielanych świadczeń.

Kierowanie pracą podległego personelu poprzez:

     -ustalenie podziału obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień

     - bieżące i okresowe kontrole wykonywanych zadań                                              

     - udzielanie personelowi porad i prowadzenie bieżącego instruktażu.

6. Nadzorowanie:

- jakości wykonywanych świadczeń pielęgniarskich i działań personelu pomocniczego

       - z porządku i dyscypliny pracy              

       - rozliczania czasu pracy

       - przestrzegania praw pacjenta 

       - stanu sanitarno- higienicznego szpitala

       - gospodarowania lekami

Pielęgniarka oddziałowa współpracuje z kierownictwem SPZZOZ oraz innymi komórkami organizacyjnymi w celu sprawnego działania oddziału i całego Zakładu.

Pielęgniarka oddziałowa odpowiada za całokształt spraw należących do jej obowiązków oraz za powierzone mienie.

 

§  5.

         

Organizacja i zasady działania apteki zakładowej.

 

1. W skład apteki zakładowej wchodzą następujące komórki:

     a/ ekspedycja leków gotowych

     b/ pracownie leków recepturowych

     c/ magazyny leków i artykułów sanitarnych

     d/ stanowisko pracy d/s administracyjnych

2. Pracą apteki zakładowej kieruje magister farmacji.

3.Do zadań apteki zakładowej należy w szczególności:

1/ Zaopatrywanie Zakładu w leki i artykuły sanitarne.

2/ Utrzymywanie i właściwe przechowywanie normatywnych zapasów leków i artykułów sanitarnych.

3/ Wytwarzanie leków recepturowych.

4/ Udzielanie lekarzom zatrudnionym w szpitalu informacji o lekach będących w dyspozycji apteki, w tym o lekach nowych wprowadzonych do obrotu,

5/ Nadzór nad gospodarką lekami w oddziałach szpitalnych.

6/ Kontrola przechowywania i dystrybucji środków odurzających.

 

§  6.

 

Organizacja i zasady działania działu pomocy doraźnej.

 

1. 1/ W skład działu pomocy doraźnej wchodzą:

    a/ dział pomocy doraźnej w Staszowie

    b/ filia działu pomocy doraźnej w Połańcu

    c/ biura wezwań w Staszowie i Połańcu

    d/ zespół wyjazdowy  - „R”

    e/ zespół wypadkowy - „W”.

   2/Działem Pomocy Doraźnej kieruje kierownik.

2.Dyżury medyczne w dziale pomocy doraźnej pełnią lekarze zatrudnieni godzinowo wg. ustalanych co miesiąc grafików.

3. Do zadań działu pomocy doraźnej należy:

1/ udzielanie bezzwłocznej pomocy medycznej w miejscu zdarzenia osobom, które uległy wypadkowi lub nagle zachorowały.

2/ Przewożenie chorych , których stan zdrowia nie pozwala na korzystanie z publicznych środków lokomocji z miejsca zamieszkania do zakładów służby zdrowia i z zakładu służby zdrowia do miejsca zamieszkania  lub pomiędzy zakładami służby zdrowia.

3/ Organizowanie doraźnej pomocy lekarskiej w większych  okolicznościowych zbiorowiskach ludzi / masowe imprezy/.

4/ Organizowanie i udział w akcjach ratowniczych w razie klęsk żywiołowych i katastrof.

5/ Organizowanie szkoleń dla personelu i współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi Zakładu.

4. Dyżury medyczne pełnione są:

     1/ w Staszowie         - przez całą dobę

     2/ w Połańcu            - codziennie w godz. od 1900 do 700

5. Kierownikiem zespołu wyjazdowego jest lekarz dyżurny podległy bezpośrednio kierownikowi działu pomocy doraźnej.

6. Rejon działania działu pomocy doraźnej obejmuje:

a/ miasto i gminę Staszów

b/ miasto i gminę Połaniec

c/ miasto i gminę Osiek

d/ gminę Bogoria

e/ gminę Rytwiany

f/ gminę Szydłów

h/ gminę Oleśnica

i/ gminę Łubnice.                        

 

§  7.

 

Zasady działania działu diagnostyki laboratoryjnej.

 

1/ W szpitalu funkcjonują następujące pracownie diagnostyczne:

a/ Pracownia rentgenodiagnostyki i ultrasonografii - przeprowadza  kompleksową diagnostykę ultrasonograficzną i rentgenowska pacjentów.

b/ Pracownia mikrobiologii - wykrywanie bakterii w pobranym od pacjentów  materiale.

c/ Pracownia gastroskopii - badanie błony śluzowej przełyku, żołądka i dwunastnicy.

d/ Pracownia analityczna - wykonywanie podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych niezbędnych do szybkiej diagnozy pacjentów.

e/ Pracownia EEG - wykonywanie badań obrazujących czynności bioelektryczne mózgu.

f/ Pracownia EKG - wykonywanie badań rejestrujących czynności powstające w mięśniu sercowym.

2/ Pracą w/w komórek organizacyjnych kieruje kierownik / w przypadku wieloosobowej obsady/.

3/ Pracownie diagnostyczne wykonują pracę na zlecenie właściwych jednostek organizacyjnych zakładu oraz jednostek, z którymi zostały zawarte umowy na wykonywanie usług.

4/ Pracownie ustalają terminy badań z komórkami organizacyjnymi bądź też ze zgłaszającymi się bezpośrednio pacjentami.

 

Rozdział  VI

Zasady działania komórek organizacyjnych podległych Zastępcy Dyrektora

d/ s  Ekonomiczno - Eksploatacyjnych

 

§  1.

 

Organizacja i zasady działania działu techniczno-administracyjnego.

 

1. Do zadań działu techniczno-administracyjnego należy:

a/ zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości , gospodarki paliwowo energetycznej / urządzeń energetycznych, instalacji gazów medycznych, urządzeń chłodniczych, instalacji elektrycznej, sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń łączności, alarmowych i sygnalizacyjnych/ sprzętu techniczno-gospodarczego jak: urządzeń kuchni, pralni, transportu wewnętrznego, a w szczególności:

b/ sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją nieruchomości, instalacji oraz sprzętu i aparatury,

c/ przeprowadzanie okresowych inspekcji i przeglądów nieruchomości, instalacji oraz sprzętu i aparatury w celu zapewnienia niezbędnych napraw, remontów i konserwacji,

d/ organizowanie i kontrolowanie przeprowadzonych konserwacji i napraw oraz remontów, kontrolowanie racjonalnego wykorzystania środków rzeczowych i finansowych,

e/ ustalenie zasad, programów i planów konserwacji oraz modernizacji instalacji energetycznych, sanitarnych oraz zapewnienie usług serwisu technicznego w ramach posiadanych uprawnień,

f/ zapewnienie niezbędnej konserwacji , przeglądów okresowych, napraw sprzętu i aparatury medycznej poprzez własne usługi w ramach posiadanych uprawnień, oraz poprzez zabezpieczenie usług wyspecjalizowanych jednostek serwisu technicznego,

g/ zapewnienie konserwacji parku maszynowego zgodnie z instrukcją o prowadzeniu paszportów technicznych z wymaganiami eksploatacyjnymi,

h/ sporządzanie planów zaopatrzenia w środki techniczne,

i/ organizowanie i nadzorowanie przeprowadzonych remontów kapitalnych i bieżących,

j/ organizowanie i wykonywanie działalności administracyjno-gospodarczej stosownie do potrzeb Zakładu,

k/ nadzorowanie transportu samochodowego, prowadzenie dokumentacji związanej z rejestracją, opłatami, eksploatacją i rozliczeniem kosztów używania samochodów (ubezpieczenia, karty drogowe, rozliczenia zużycia paliwa i olejów silnikowych, przebiegu kilometrów, koszty remontów i garażowania), koordynacja przewozów (oprócz karetek sanitarnych),

l/ dokonywanie okresowych kontroli gospodarki energią i paliwem,

ł/  kontrolowanie przepisów w zakresie bezpieczeństwa p. pożarowego.

2. W skład działu techniczno-administracyjnego wchodzi:

    a/ sekcja utrzymania.

3.Do zadań sekcji utrzymania należy:

1/ nadzór nad porządkiem, dozorowaniem i zabezpieczeniem obiektów   szpitala i terenu.

2/ Organizowanie instruktaży bhp pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3/ Nadzór nad utrzymaniem czystości i dbanie o estetykę w pomieszczeniach administracyjno-biurowych, szatni i poradni specjalistycznych.

4/ Terminowe sporządzanie umów dzierżawnych, lokali i gruntów.

5/ Prowadzenie gospodarki surowcami wtórnymi.

6/ Prowadzenie gospodarki kluczami od wszystkich pomieszczeń administracyjno-gospodarczych szpitala celem zabezpieczenia mienia

7/ Sporządzanie miesięcznych i kwartalnych zamówień na środki czystości oraz materiały biurowe na podstawie składanych zamówień.

8/ Zaopatrywanie pracowników szpitala w odzież ochronną i roboczą- składanie  zamówień zbiorczych na podstawie zatwierdzonych norm przez dyrektora zakładu.

9/ Prawidłowe funkcjonowanie dezynfektorni oraz przygotowywanie środków dezynfekujących na oddziały szpitalne.

10/ Nadzór nad prawidłową pracą grupy transportowej będącej na usługach oddziałów szpitalnych.

11/ Rejestr protokołów SANEPID , ustalanie terminów realizacji zaleceń pokontrolnych, informacja o wykonaniu terminu zaleceń.

12/ Nadzór i kontrola nad terminowością umów z Gospodarką Komunalną w Staszowie. Uczestnictwo w spisywaniu stanu liczników zużytej wody i potwierdzanie.

13/ Nadzór na prawidłową eksploatacją powierzonego sprzętu i narzędzi.

14/ Administrowanie majątkowymi składnikami Zakładu oraz prowadzenia obowiązującej w tym zakresie dokumentacji.

15/ Opracowanie planów potrzeb rzeczowych Zakładu w zakresie środków trwałych, wyposażenia i materiałów biurowych.

16/ Dokumentowanie zakupów materiałów biurowych oraz ich wydawanie pracownikom z poszczególnych komórek organizacyjnych.

 

§  2.

 

Zasady działania  działu zaopatrzenia i gospodarki materiałowej.

 

1.W skład działu zaopatrzenia i gospodarki materiałowej wchodzą:

1/ stanowisko pracy do spraw zaopatrzenia

2/ stanowisko pracy magazyniera

3/ stanowisko pracy d/ s zamówień publicznych.

2. Zadania wykonywane na w/w stanowiskach:

1/ Ustalanie potrzeb i opracowywanie planów zaopatrzenia w zakresie:

a/ medycznym

b/ technicznym /maszyny, urządzenia, części zamienne/

c/ gospodarczym / mat. budowlane, art. chemiczne, odczynniki, odzież, sprzęt, urządzenia gastronomiczne, środki czystości/.

2/ Prowadzenie systematycznego zaopatrzenia szpitala w zakresie:

a/  medycznym

b/ technicznym

c/ elektrotechnicznym

d/ gospodarczym

3/ Prowadzenie spraw administracyjnych związanych z zaopatrzeniem jak:

a/ ogłaszanie i prowadzenie przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

b/ sporządzanie zamówień rocznych, kwartalnych, miesięcznych i bieżących

c/ bieżąca współpraca z producentami i jednostkami handlowymi w zakresie zaopatrzenia, uzgadnianie terminów odbioru i cen.

4/ Prowadzenie gospodarki magazynowej poprzez istniejące magazyny:

a/ medyczny

b/ odzieżowo - bieliźniany i środków czystości

c/ techniczno-budowlany.

 

§  3.

 

Zasady działania działu żywienia.

 

1.W skład działu żywienia wchodzą:

1/ kuchnia wraz z pomieszczeniami pomocniczymi

2/ kuchnia mleczna

3/ magazyny żywnościowe, chłodnie, piwnice, kopce, przechowalnie jarzyn i owoców.

Personel działu żywienia składa się z pracowników fachowych i pomocniczych bezpośrednio lub pośrednio zatrudnionych przy żywieniu chorych, a w szczególności:

   1/ starsza dietetyczka

   2/ dietetyczka

   3/ szef kuchni mlecznej- kalkulator żywieniowy

   4/ szef kuchni ogólnej

   5/ mistrz - zarządzająca kuchnią wraz z całym personelem kuchennym

   6/ magazynier magazynów żywnościowych

   7/ konwojent żywnościowy

2.Do zadań działu żywienia należy:

1/ Wykonywanie czynności związanych z żywieniem chorych na zasadach racjonalnej i nowoczesnej dietetyki i higieny żywienia.

2/ Wykonywanie czynności związanych z żywieniem krwiodawców.

3/ Wykonywanie czynności związanych z żywieniem personelu.

4/ Prowadzenie stołówki pracowniczej.

5/ Prowadzenie baru.

3. Dział żywienia współdziała z  z- cą dyrektora d /s ekonomiczno- eksploatacyjnych, główną księgową, kierownikiem działu techniczno-administracyjnego w zakresie:

1/ wykorzystania sum budżetowych przeznaczonych na żywienie chorych i personelu

2/ wyposażenia działu żywienia w potrzebny sprzęt i urządzenia

3/ remontów i konserwacji pomieszczeń i urządzeń.

4.Dział żywienia sprawuje nadzór fachowy nad działalnością kuchenek oddziałowych, a w szczególności:

1/ kontroluje porcjowanie i wydawanie gotowych potraw w oddziałach szpitalnych 

2/ kontroluje stan sanitarny kuchenek oddziałowych.

§  4.

 

Zasady działania inspektora d/ s przeciwpożarowych.

 

Do obowiązków inspektora d/ s przeciwpożarowych należy:

1/ realizacja zadań w zakresie zabezpieczenia p/ pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami

2/ prowadzenie kontroli stanu zabezpieczenia p/ pożarowego zakładu

3/ zgłaszanie dyrektorowi Zakładu wniosków zmierzających do poprawy stanu obrony p/pożarowej

4/ branie udziału w pracach komisji pożarowo -technicznej

5/ współdziałanie w szkoleniu p/ pożarowym i przygotowywanie pracowników do czynnego udziału w zapobieganiu i zwalczaniu pożarów

6/ sprawowanie nadzoru nad rozmieszczeniem , sprawnością i konserwacją sprzętu i innych urządzeń p/ pożarowych, oznakowanie i utrzymanie we właściwym stanie dróg ewakuacyjnych i pożarowych, środków łączności i alarmowania, punktów czerpania wody

7/ opracowywanie i aktualizacja regulaminu ochrony p/ pożarowej, planów ewakuacji i planów ochrony p/ pożarowej

8/ opracowywanie i aktualizacja instrukcji alarmowych na wypadek pożaru

9/ przekazywanie meldunków o zaistniałych pożarach do właściwych instytucji prowadzenie ewidencji i analizowanie przyczyn zaistniałych pożarów.

 

§  5.

 

Organizacja i zasady działania  pralni szpitalnej.

 

1. W skład pralni wchodzą:

a/ pralnia

b/ szwalnia

2. Do zadań w/w stanowisk należy:

1/ Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pralni, a w szczególności:

a/ właściwe i zgodne z przepisami pranie bielizny

b/ stosowanie właściwych środków piorących i wykorzystywanie ich   zgodnie z normami

c/ właściwe użytkowanie powierzonego sprzętu i urządzeń pralniczych.

2/ Reperacja szpitalnej odzieży i bielizny pościelowej.

3. Nadzór sprawuje kierownik pralni.

4. Kierownik pralni współpracuje z główną księgową, kierownikiem działu technicznego w zakresie:

a/ wykorzystania sum budżetowych przeznaczonych dla pralni

b/ wyposażenia pralni w potrzebny sprzęt i urządzenia

c/ remontów i konserwacji pomieszczeń i urządzeń

d/z komórką bhp w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

                    

§  6.

 

Organizacja i zasady działania  transportu.

 

Do zadań Działu Transportu należy:

1. Stałe utrzymywanie sprawności technicznej samochodów sanitarnych i dostawczych.

2.Prowadzenie okresowych przeglądów i napraw eksploatowanego taboru samochodowego.

3. Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej taboru samochodowego.

4. Organizacja pracy i nadzór podległego personelu.

5. Współpraca z innymi komórkami zakładu.

 

§  7.

 

Kotłownia i spalarnia odpadów.

 

1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kotłowni i spalarni.

2. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.

3. Przestrzeganie obowiązujących norm przy eksploatacji urządzeń.

4. Analiza kosztów związana z działalnością.

 

Rozdział VII.

 

Postanowienie końcowe.

 

1. Regulamin organizacyjny SPZZOZ w Staszowie podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu Staszowskiego.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
Robert Drogosz
Informację wprowadził:
Robert Drogosz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-11-27
Data ostatniej zmiany:
2003-11-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)