Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

DECYZJA Nr 3/06

Zbieranie statystyk

DECYZJA Nr 3/06

Zarządu Powiatu w Staszowie

z dnia 22 listopada 2006 roku

 

w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. ) Zarząd Powiatu w Staszowie w składzie:

 

Przewodniczący: Czesław Pargieła

Wicestarosta:     Ryszard Andrzej Gad

Członkowie:        Krzysztof Stawiarz

Józef Żmuda

 

po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie znak: ZSE.I.0132/5/06 z dnia 14 listopada 2006 roku

 

postanawia

 

orzec wygaśnięcie prawa trwałego zarządu nieruchomości położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1771/2 o powierzchni 0,0038 ha, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie Wydział V Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą KW Nr 28 063.

 

Uzasadnienie

 

Decyzją znak: G.III.C - 7002-4/01 z dnia 21 czerwca 2001 roku Zarząd Powiatu w Staszowie ustanowił na rzecz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie trwały zarząd nad nieruchomością zabudowaną położoną w Staszowie, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1771 o powierzchni 0,5460 ha.

Przekazanie nieruchomości w trwały zarząd nastąpiło z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej.

Wnioskiem z dnia 14 listopada 2006 roku znak: ZSE.I.0132/5/06 Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie zwrócił się do Zarządu Powiatu w Staszowie o wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa trwałego zarządu nieruchomości oznaczonej numerem 1771/2 o powierzchni 0,0038 ha. W uzasadnieniu wniosku podał, iż po podziale działka ta stała się zbędna dla potrzeb szkoły.

Mając na uwadze treść art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) oraz fakt, iż nieruchomość ta stanowić będzie przedmiot zamiany na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, można stwierdzić, że nieruchomość ta stała się dla szkoły zbędna.

W tej sytuacji Zarząd Powiatu w Staszowie uznał za celowe przysługujący Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Staszowie zarząd wygasić.

 

Pouczenie

 

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Staszowie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
Robert Drogosz
Informację wprowadził:
Robert Drogosz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-11-29
Data ostatniej zmiany:
2006-11-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)