Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

DECYZJA Nr 1/05

Zbieranie statystyk

DECYZJA Nr 1/05

Zarządu Powiatu w Staszowie

z dnia 21 stycznia 2005 roku

 

w sprawie ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu

 

Na podstawie art. 82 ust. 1 i ust. 2, art. 83 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 84 ust. 3 pkt 1, art. 87 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późn. zm. ) w związku z pkt 11 decyzji Nr 3/04 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 5 listopada 2004 roku znak: G.III.C-7002-10/02 oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 ) Zarząd Powiatu w Staszowie w składzie:

 

Przewodniczący:          Czesław Pargieła

Wiceprzewodniczący:   Ryszard Andrzej Gad

Członkowie:               Wanda Oszczypała           

                                  Krzysztof Stawiarz

                                  Józef Żmuda

 

postanawia:

 

1. Ustalić Powiatowemu Urzędowi Pracy w Staszowie opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu na udziale wynoszącym 66450/100940 części w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego położonej w Staszowie, oznaczonej numerem  ewidencyjnym 1760/6 o powierzchni 0,2788 ha, dla której Sąd Rejonowy w Staszowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 28063.

2. Cena udziału w nieruchomości wynikająca z wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 1 206 484,00 zł ( słownie zł: jeden milion dwieście sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery ).

            Na wymienioną wyżej kwotę składają się:

  • udział w wartości budynku w kwocie 1 160 600,00 zł,
  • udział w wartości gruntu w kwocie 45 884,00 zł.

3. Udzielić za zgodą Rady Powiatu w Staszowie wyrażonej w Uchwale Nr XXIX/95/04 z dnia 30 listopada 2004 roku bonifikaty w wysokości 99% od opłat rocznych ustalonych na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a wynoszących 0,3% wartości oddanego w trwały zarząd udziału w nieruchomości.

4. Ustalić opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu w wysokości 36,19 zł ( słownie zł: trzydzieści sześć 19/100 ) płatną w terminie do dnia 31 marca każdego roku na konto Starostwa Powiatowego w Staszowie Nr 23 9431 0005  2001 0021 8199 0001 Bank Spółdzielczy w Staszowie lub w kasie Starostwa Powiatowego w Staszowie, ul. Świerczewskiego 7.

Uchybienie terminu płatności określonego w pkt 4 spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za zwłokę.

6. Opłatę za rok 2004 w wysokości 5,55 zł ( słownie zł: pięć 55/100 ) wyliczoną proporcjonalnie do okresu korzystania z nieruchomości, należy wnieść w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się decyzji, w sposób wskazany w pkt 4.

7. Wysokość opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości może być aktualizowana, na skutek zmiany wartości nieruchomości w okresach nie krótszych niż 1 rok. Aktualizacja stawki dokonywana będzie decyzją Zarządu Powiatu w Staszowie.

 

Uzasadnienie

 

 

Wnioskiem z dnia 22 września 2004 roku znak: DO-072-3/ZK/04 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie wystąpił o przekazanie w trwały zarząd części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1760/6 o powierzchni 0,2788 ha wraz z częścią składową tejże nieruchomości w postaci budynku administracyjnego obejmującego dwie kondygnacje budynku tj. parter i I piętro o łącznej powierzchni użytkowej 664,50 m2, wnosząc jednocześnie o udzielenie maksymalnej bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

Zarząd Powiatu w Staszowie w dniu 5 listopada 2004 roku po rozpatrzeniu ww. wniosku decyzją Nr 3/04 znak: G.III.C-7002-10/04 przekazał Powiatowemu Urzędowi Pracy w Staszowie w trwały zarząd udział wynoszący 66450/100940 części w nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1760/6 o powierzchni 0,2788 ha. Uzgodniono, że opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości określone zostaną odrębną decyzją po wykonaniu operatu szacunkowego określającego wartość przekazanego w trwały zarząd udziału w nieruchomości oraz zajęciu przez Rady Powiatu stanowiska w kwestii udzielenia bonifikaty.

Z uwagi na fakt, iż Powiatowy Urząd Pracy, będący jednostką organizacyjną powiatu realizuje zadania publiczne powiatu o charakterze ponadgminnym polegające na przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, a prowadzona działalność finansowane jest z dochodów własnych Powiatu, Rada Powiatu w Staszowie uchwałą Nr XXIX/95/04 z dnia 30 listopada 2004 roku wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od opłat rocznych ustalonych na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wynoszących 0,3% wartości oddanego w trwały zarząd udziału w nieruchomości.

 

Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności faktyczne i prawne postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Staszowie  w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
Robert Drogosz
Informację wprowadził:
Robert Drogosz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-04-19
Data ostatniej zmiany:
2005-04-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)