Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Informacje

Zbieranie statystyk

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie
z filią w Połańcu

 

Adres: ul. Koszarowa 7 ; 28-200 Staszów

 

Telefon: 0 prefiks ! 15 864 37 59

E-mail: staszpor@op.pl

strona internetowa:  www.pppstaszow.staszowski.eu


-dyrektor – mgr Anna Kaczmarczyk – tel.864 37 59

-główny księgowy – Zofia Nowak - tel. 864 37 59


Filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Staszowie

ul. Ruszczańska 23

28-230 Połaniec

tel/fax (015)865-01-30

Opis:

Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Staszowie została powołana na mocy orzeczenia Inspektora Szkolnego w Staszowie w dniu 1 lutego 1974 roku jako Poradnia Wychowawczo - Zawodowa, która przekształcona została decyzją Nr 28 Kuratora Oświaty w Tarnobrzegu w dniu 28 września 1993 roku w Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną w Staszowie.

Organem prowadzącym Poradnię z dniem 1 stycznia 1999 roku stał się  -  Powiat Staszowski.

Poradnia udziela pomocy dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci młodzieży.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Do zadań poradni należy w szczególności:

 

a) wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania  i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,

b) profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,

c) terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,

d) wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny,

e) pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,

f) prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

g) pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

h) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły

Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

a) diagnozę,

b) konsultację,

c) terapię,

d) psychoedukację,

e) doradztwo,

f) mediację

g) interwencję w środowisku ucznia,

h) działalność profilaktyczną

i) działalność informacyjną.

Poradnia współdziała z innymi poradniami oraz instytucjami świadczącymi specjalistyczną pomoc dzieciom, młodzieży oraz rodzicom.

W poradni działa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach zespół orzekający o potrzebie kształcenia specjalnego oraz potrzebie indywidualnego nauczania.

Organami poradni są:

a) dyrektor poradni,

b) rada pedagogiczna poradni.

Poradnią kieruje dyrektor.

Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych: psychologów, pedagogów, logopedów.

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej poradni określają odrębne przepisy.

Osoba odpowiedzialna: Ewa Kowalska

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
Robert Drogosz
Informację wprowadził:
Piotr Wielecki
Data wytworzenia:
2003-07-04
Data publikacji:
2003-07-04
Data ostatniej zmiany:
2012-07-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)