Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Informacja o wszczęciu postępowania

Zbieranie statystyk
zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) informuję że w dniu 22 grudnia 2014 roku zostało wszczęte z wniosku Gminy Połaniec postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:
1.      budowy rowu przydrożnego wzdłuż projektowanej drogi gminnej po jej prawej stronie wraz z 17 przepustami pod zjazdami na posesję oraz jednym przepustem pod drogą gminną;
2.      budowę wylotu z systemu kanalizacji deszczowej Ø500 zbierającego wody opadowe z części drogi krajowej nr 79 oraz z fragmentu rowu odwadniającego projektowaną drogę gminną;
3.      likwidacji prawego rowu przydrożnego wzdłuż drogi krajowej nr 79 na odcinku 151 m poprzez zamieszczenie w nim kanału deszczowego Ø 500;
4.      przebudowę prawego rowu przydrożnego wzdłuż drogi krajowej nr 79 na odcinku 137 m poprzez przesunięcie jego biegu;

oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków deszczowych do ziemi (rowu trawiastego) za pomocą systemu kanalizacyjnego zakończonego wylotem.

Informacja o wszczęciu postępowania

Zbieranie statystyk
zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) informuję że w dniu 29 grudnia 2014 roku zostało wszczęte z wniosku Gminy Oleśnica postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia wodociągiem PE 110 mm w rurze osłonowej pod dnem rzeki Wschodnia w km 16+720, w miejscowości Sufczyce metodą przewiertu sterowanego.

Współrzędne geograficzne przekroczenia rzeki Wschodnia
N:50°28’22.58”, E:21°4’26,4”.

Informacja o wszczęciu postępowania

Zbieranie statystyk
Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 19 grudnia 2014 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Szydłów ul. Rynek 2; 28-225 Szydłów  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków do rowu bez nazwy z wylotem do „cieku od Brzezin”  z oczyszczalni ścieków w Grabkach Dużych, gmina Szydłów w ilości:
     Qmaxh = 7,5 m3/h,  Qśrd = 60 m3/d,  Qmax r. = 21 900 m3/rok
o następujących dopuszczalnych wskaźnikach zanieczyszczeń:
            - zawiesina ogólna  -  35 mg/l
            - BZT5  -  25 mg02/l
            - ChZTcr  - 125 mg02/l

Informacja o wszczęciu postępowania

Zbieranie statystyk
zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 24 listopada 2014 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie  udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72; 25-602 Kielce na:

1)  wprowadzanie wód deszczowych  z kanalizacji deszczowej  do rzeki Desta w ilości;
      Qśrd          = 21,8 m3/d
      Qmaxh     = 556,6 m3/h
      Qmax roczne = 4 875 816 m3/rok  

 o następujących wartościach dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń:

- zawiesiny ogólne 100 mg/l
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l

Informacja o wszczęciu postępowania

Zbieranie statystyk

w dniu 17 listopada 2014 roku zostało wszczęte z wniosku ORLEN EKO Sp. z o.o.- Zespół Regionalny Wschód z siedzibą w Lublinie pełnomocnika działającego  w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z ręcznej myjni samochodowej zlokalizowanej na stacji paliw PKN ORLEN S.A. nr 699 przy ul. Wyzwolenia1 w Połańcu poprzez istniejące przyłącze do miejskiej kanalizacji sanitarnej administrowanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Połańcu.

Informacja o wszczęciu postępowania

Zbieranie statystyk
Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 18 listopada 2014 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Osiek ul. Rynek 1, 28-221 Osiek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w Osieku zlokalizowanej przy ul. Komunalnej 1  do rowu R-10c w ilości:
Qmaxh = 36,00 m3/h,  Qśrd = 300 m3/d,  Qmax r. = 109 500 m3/rok
o następujących dopuszczalnych wskaźnikach zanieczyszczeń:
    - zawiesina ogólna  -  35 mg/l
    - BZT5  -  25 mg02/l
    - ChZTcr  - 125 mg02/l

Informacja o wszczęciu postępowania

Zbieranie statystyk
Zgodnie z art. 28 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1101) w związku z art.188 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232 z póź. zm.) w zakresie czasu, na jaki zostało wydane pozwolenie zintegrowane. W/w decyzją udzielono  pozwolenia zintegrowanego dla EKOPLON S. A. Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów, NIP 657-008-23-11, Regon 008489058 na eksploatację instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę zlokalizowanej w Grabkach Dużych, gmina Szydłów, powiat staszowski w następującym zakresie:
1. wprowadzania pyłów i gazów do powietrza,
2. wprowadzania wód opadowych i roztopowych do środowiska
3. wytwarzania odpadów,
4. emisji hałasu do środowiska.

Informacja o wszczęciu postępowania

Zbieranie statystyk
Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 03.11.2014 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o. o. ul. Halicka 9; 31-036 Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika p. Pawła Nepelskiego zam. w Połańcu przy ul. Zrębińskiej 76 postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla w/w spółki na wykonanie przebudowy lewego rowu przydrożnego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 757 w m. Przyborowice, gm. Bogoria polegającej na likwidacji rowu w związku z koniecznością poszerzenia  drogi i wykonanie nowego rowu tymczasowego na działkach o nr ewid. 344/1 i 379/2 obręb Przyborowice w ramach inwestycji pn. „Budowa Farmy Wiatrowej Bogoria”.

Informacja o wszczęciu postępowania

Zbieranie statystyk
zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 04 listopada 2014 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego urządzenia wodnego tj. odcinka rowu melioracyjnego o parametrach: szerokość w dnie 50 cm, głębokość 1,0 m nachylenie skarp 1;1,5 poprzez zabudowę rowu w rów kryty z rur PCV o średnicy 60 cm, długości 58,0 m, zlokalizowanego na działce nr ewid. 6004 w miejscowości Staszów, gmina Staszów.
Rzędna wlotu do rowu krytego wynosić będzie 197,71m n.p.m., a rzędna wylotu wynosić będzie 197,10 m n.p.m.
Współrzędne geograficzne urządzenia wodnego:
wlot – N: 50°33ۥ6.62”   E: 21°9ۥ2.37”
wylot- N: 50°33ۥ8.2”     E: 21°9ۥ3.9”

Informacja o wszczęciu postępowania

Zbieranie statystyk
Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 13.10.2014 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o. o. ul. Halicka 9; 31-036 Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika Elżbietę Wałczyk ul. Halicka 9, 31-036 Kraków w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść (przekroczeń) kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia oraz kanalizacji światłowodowej pod dnem Cieku od Malkowic w km 3+366, rzeki Kacanka w km 34+442, Cieku Pokrzywianka w km 8+581i Cieku od Witowic w km 9+866, gm. Bogoria w związku z zadaniem pod nazwą: „Budowa linii kablowej SN ze światłowodem dla potrzeb Farmy Wiatrowej Bogoria”

Informacja o wszczęciu postępowania

Zbieranie statystyk
Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 09.10.2014 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek p. Jarosława Gardyńskiego ul. Kielecka 40; 28-225 Szydłów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą ujęcia składającego się ze studni głębinowej P-1 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 2413 w msc. Szydłów, gmina Szydłów dla celów rolniczych na potrzeby nawadniania upraw owocowych.

Informacja o wszczęciu postępowania

Zbieranie statystyk
Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 08.10.2014  roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o. o. ul. Halicka 9; 31-036 Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika p. Pawła Nepelskiego ul. Zrębińska 76; 28-230 Połaniec w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:
1) Przebudowę lewego rowu przydrożnego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 757 w związku z planowaną budową przepustu tymczasowego Ø 400 pod skrzyżowaniem z drogą DZ08 w msc. Gorzków
2) Przebudowę prawego rowu przydrożnego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 757 w związku z planowaną likwidacją przepustu  Ø 400 i budowę nowego przepustu Ø 400 pod skrzyżowaniem z drogą DZ08 w msc. Gorzków
3) Budowę rowu wzdłuż planowanej do przebudowy drogi gminnej, prowadzącej do turbiny T05 wraz z przepustem  Ø 600 w ramach inwestycji :”Budowa farmy wiatrowej Bogoria”

Informacja o wszczęciu postępowania

Zbieranie statystyk
Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 26 września 2014 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek pełnomocnika p. Piotra Maksim, Biskupie Kolonia 7a ; 20-258 Lublin – pełnomocnika działającego w imieniu inwestora – Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść przewodem telekomunikacyjnym pod dnem rzeki Trzcianka  na działce nr ewid. 282, obręb Trzcianka, Cieku od Mucharzewa na działce nr ewid. 158, m. Trzcianka, Cieku od Pliskowoli na działce nr ewid. 271, m. Mikołajów, gmina Osiek, powiat staszowski .

Informacja o wszczęciu postępowania

Zbieranie statystyk
zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 30 września 2014 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Farmy Wiatrowej Bogoria Spółka z o.o. ul. Halicka 9; 31-036 Kraków na wykonanie :

- wylotu S1 o średnicy PCV DN 160 mm, rzędna dna wylotu 195,74 m n.p.m.
- wykonanie wylotu S11 o średnicy PCV DN160 mm, rzędna wylotu 195,09 m n.p.m.
- wykonanie rowu odwadniającego R-2-R1-R-5 R-6 R-7 o długości 82.76 m, a pomiędzy przekrojem R5-R6 wykonanie zarurowania kolektorem DN400 mm o długości 8,86 m,
- wykonanie odcinka rowu odwadniającego R2-R3-R4 o długości 32,65 m,
- likwidacja odcinka rowu odwadniającego długości 32 m,
- wprowadzanie ścieków deszczowych pochodzących z mis odciekowych transformatorów za pomocą wylotów o następujących wartościach dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń:

- zawiesiny ogólne 100 mg/l
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l

Współrzędne geograficzne :

- projektowany wylot S1     N: 50° 33’38,23” E: 21° 9’8,55”
- projektowany wylot S11   N: 50° 33’39,33” E: 21° 9’10,68”
- projektowany rów odwadniający R-2-R1-R-5 R-6 R-7
  początek: N: 50° 33’38,39” E: 21° 9’8,53”
  koniec:    N: 50° 33’39,21” E: 21° 9’9,76”
- projektowany rów odwadniający R-2-R-3-R-4
  początek: N: 50° 33’38,39” E: 21° 9’8,53”
  koniec:    N: 50° 33’38,79” E: 21° 9’9,37”
- likwidowany odcinek istniejącego rowu odwadniającego
  początek: N: 50° 33’38,39” E: 21° 9’8,53”
  koniec:    N: 50° 33’38,79” E: 21° 9’9,37”

Informacja o wszczęciu postępowania

Zbieranie statystyk
Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 29.09.2014 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek  Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o. o. ul. Halicka 9; 31-036 Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika p. Pawła Nepelskiego ul. Zrębińska 76; 28-230 Połaniec w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych (rowów) w miejscowościach: Wierzbka, Przyborowice, Bogoria, Szczeglice, Wysoki Średnie, Pęcławice, gmina Bogoria w ramach inwestycji ”Budowa farmy wiatrowej Bogoria”

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)