Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXVII/54/08

Zbieranie statystyk
Uchwała Nr XXVII/54/08 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym  do rejestru zabytków.

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 207, poz. 2789 w dniu 29 września 2008 r.

Uchwała Nr XXIV/17/08

Zbieranie statystyk
Uchwała Nr XXIV/17/08 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXX/97/04 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 170, poz. 2286 w dniu 11 sierpnia 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/16/08

Zbieranie statystyk
Uchwała Nr XXIII/16/08 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski na rok 2008

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 90, poz. 1314 w dniu 7 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/14/08

Zbieranie statystyk
Uchwała Nr XXIII/14/08 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Staszowskiego

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 152, poz. 2071 w dniu 23 lipca 2008 r.

Uchwała Nr 3/08

Zbieranie statystyk
Uchwała Nr 3/08 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2008 roku

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 206, poz. 2786/2787 w dniu 25 września 2008 r.

Uchwała Nr XX/124/07

Zbieranie statystyk
Uchwała Nr XX/124/07 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr LI/59/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domu Dziecka w Połańcu.

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 74, poz. 1135 w dniu 15 kwietnia 2008 r.

Uchwała Nr XIX/112/07

Zbieranie statystyk
Uchwała Nr XIX/112/07 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkole i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat staszowski

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 72, poz. 1111 w dniu 10 kwietnia 2008 r.

Uchwała Nr XIX/111/07

Zbieranie statystyk
Uchwała Nr XIX/111/07 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat staszowski oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 72, poz. 1110 w dniu 10 kwietnia 2008 r.

Uchwała Nr XIX/110/07

Zbieranie statystyk
Uchwała Nr XIX/110/07 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat staszowski, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 72, poz. 1109 w dniu 10 kwietnia 2008 r.

Uchwała Nr XIX/109/07

Zbieranie statystyk
Uchwała Nr XIX/109/07 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 72, poz. 1108 w dniu 10 kwietnia 2008 r.

Uchwała Nr XIX/108/07

Zbieranie statystyk
Uchwała Nr XIX/108/07 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie aktualizacji planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat staszowski z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 72, poz. 1107 w dniu 10 kwietnia 2008 r.

Uchwała Nr VII/10/07

Zbieranie statystyk
Uchwała Nr VII/10/07 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski na rok 2007

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 131, poz. 1886 w dniu 18 lipca 2007 r.

Uchwała Nr VI/8/07

Zbieranie statystyk
Uchwała Nr VI/8/07 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej.

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 112, poz. 1666 w dniu 25 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr IV/31/06

Zbieranie statystyk
Uchwała Nr IV/31/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznym placówkom oświatowym

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 83, poz. 1269 w dniu 10 maja 2007 r.

Uchwała Nr XLVII/5/06

Zbieranie statystyk
Uchwała Nr XLVII/5/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 stycznia 2006 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 94, poz. 1183 w dniu 7 kwietnia 2006 r.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)