Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Informacja o złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Zbieranie statystyk
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2013 roku, poz.1235) Starostwo Powiatowe  w Staszowie informuje, że w dniu 14.11.2014 roku wpłynął wniosek Gminy Bogoria w sprawie zmiany decyzji Starosty Staszowskiego znak: B.6740.84.2013.IIBB z dnia 08.01.2014r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Bogorii na działce oznaczonej  w ewidencji gruntów numerem 868 w Bogorii.

Informacja o złożeniu wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zbieranie statystyk
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe informuje, że w dniu 28 sierpnia 2014 roku wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Staszów działającego przez pełnomocnika Bogdana Wiśniewskiego zam. 28-230 Połaniec ul. Kosynierów 1/7,  dotyczący wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa dróg gminnych wraz  z niezbędną infrastrukturą dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Grzybów – Strefa B i C” realizowana w ramach projektu pn.: „Staszowski obszar gospodarczy szansą dla regionu”, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 114/1* (114/4, 114/5), 97* (97/2, 97/3), 89* (89/1, 89/2, 89/3), 1333* (1333/1, 1333/2, 1333/3, 1333/4, 1333/5, 1333/6), 1332* (1332/1, 1332/2, 1332/3, 1332/4, 1332/5, 1332/6), 92* (92/1, 92/2, 92/3), 86* (86/1, 86/2, 86/3), 85* (85/1, 85/2, 85/3), 84* (84/1, 84/2, 84/3), 1331* (1331/1, 1331/2, 1331/3, 1331/4), 1345* (1345/1, 1345/2, 1345/3), 251* (251/1, 251/2), 269* (269/1, 269/2), 268,  267* (267/1, 267/2, 267/3), 261* (261/1, 261/2), 262* (262/1, 262/2), 1346* (1346/1, 1346/2), 271* (271/1, 271/2), 1347* (1347/1, 1347/2, 1347/3), 274/2* (274/3, 274/4, 274/5), 1348* (1348/1, 1348/2, 1348/3, 1348/4, 1348/5), 289* (289/1, 289/2, 289/3), 1349/3* (1349/5, 1349/6, 1349/7), 1349/4* (1349/8, 1349/9, 1349/10, 1349/11), 95* (95/1, 95/2) obręb Grzybów, jednostka Staszów.
Działki oznaczone * objęto podziałem nieruchomości, w nawiasach podano numery działek po podziale, drukiem wytłuszczonym podano numery działek w liniach rozgraniczających teren realizacji inwestycji drogowej.
Ponadto nastąpi czasowe zajęcie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 252 obręb Grzybów, jednostka Staszów na czas wykonywania robót budowlanych związanych z budową dróg gminnych.

Informacja o złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę

Zbieranie statystyk
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji  o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zmianami) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje się, że w dniu 29 maja 2014 roku  wpłynął wniosek p.Mariusza Małka zam. 28-230 Połaniec, ul. Energetyków 23 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na rozbudowę  i przebudowę istniejącej stacji tankowania gazu płynnego o segment paliw płynnych (ON i benzyny) oraz budowę stacji paliw (ON i benzyny) oraz budowę myjni samochodowej i stanowiska odkurzania wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 23/2, 23/3, 24/2 w miejscowości Rytwiany.

Informacja o złożeniu wniosku w sprawie pozwolenia na budowę

Zbieranie statystyk
Na podstawie art. 21 ust. 3 w związku z art. 72  ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm. ) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 07 maja 2014 roku został złożony wniosek o pozwolenie na przebudowę części budynku gospodarczego w celu zmiany sposobu użytkowania na zakład demontażu pojazdów samochodów”, budowę wiaty magazynowej i wagi do 5 ton wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Sielec, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 511/7 w Sielcu. 

Informacja o złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę

Zbieranie statystyk
Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 grudnia 2013 roku został złożony wniosek o pozwolenie na budowę kwatery składowania (drugiej) realizowanej w ramach Projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1352, 1353/1, 1040 w Grzybowie.

Informacja o złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę

Zbieranie statystyk
         Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2013 roku, poz.1235) Starostwo Powiatowe  w Staszowie informuje, że w dniu 18.12.2013 roku wpłynął wniosek Gminy Bogoria w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 868 w Bogorii. 

Informacja o złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Zbieranie statystyk
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) Starostwo Powiatowe informuje, że w dniu 29 października 2013 roku wpłynął wniosek  GDF Suez Energia Polska S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec, uzupełniony dnia 12 listopada 2013 roku, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę parkingu dla samochodów wysokotonażowych obsługujących dostawy dla Elektrowni, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 200, 142/1, 139/1, 92/9, 191/2, 190/4, 202, 197 w miejscowości Zawada.

Informacja o złożeniu wniosku o pozwoleniu na budowę.

Zbieranie statystyk
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) Starostwo Powiatowe informuje, że w dniu 07 listopada 2013 roku wpłynął wniosek  Kopalń i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie, 28-200 Staszów  w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę instalacji do pastylkowania siarki w Kopalni Osiek na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138/1, 138/2, 139,140, 141, 142, 143, 144/1, 144/2, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 w Trzciance i na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 551, 552, 553 w Mikołajowie.

Informacja o złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Zbieranie statystyk
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 22 lipca 2013 roku wpłynął wniosek Elektrowni Połaniec S.A. - Grupa GDF Suez Energia Polska, Zawada 26, 28-230 Połaniec, w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji p.n. „Budowa modułowych instalacji odpylania dla: silosu buforowego, wybranych przesypów przenośników taśmowych biomasy, wybranych przesypów przenośników taśmowych nawęglania oraz zasobników przykotłowych nawęglania bloków 1-7 na terenie Elektrowni Połaniec, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 197 w Zawadzie i 550/5 w Tursku Małym.”

Informacja o złożeniu wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zbieranie statystyk
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2008r. Nr 199, poz. 1227) Starostwo Powiatowe informuje, że w dniu 18 lipca 2013 roku wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Osiek działającego przez pełnomocnika Bogdana Wiśniewskiego przedstawiciela firmy PROINSBUD 28-230 Połaniec ul. Kosynierów 1/7,  dotyczący wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Budowa dróg gminnych 54KDD, 61KDD i 62KDD wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych w Osieku, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1717* (1717/1, 1717/2), 1724/1* (1724/2, 1724/3), 2120* (2120/1, 2120/2), 2123* (2123/1, 2123/2), 2103* (2103/1, 2103/2, 2103/3), 2134* (2134/1, 2134/2), 2136/21* (2136/32, 2136/33), 2136/3* (2136/26, 2136/27), 1727/6* (1727/13, 1727/14),  1718* (1718/1, 1718/2), 1725/1* (1725/2, 1725/3), 2121* (2121/1, 2121/2), 2099* (2099/1, 2099/2), 2125* (2125/1, 2125/2), 2135* (2135/1, 2135/2), 2136/2* (2136/22, 2136/23, 2136/24, 2136/25), 2136/16* (2136/28, 2136/29), 1727/11* (1727/17, 1727/18), 1723/1, 2119* (2119/1, 2119/2), 2122* (2122/1, 2122/2), 2124* (2124/1, 2124/2), 2126* (2126/1, 2126/2), 2136/20* (2136/30, 2136/31), 1727/7* (1727/15, 1727/16) obręb Osiek, jednostka Osiek. Działki oznaczone * objęto podziałem nieruchomości, w nawiasach podano numery działek po podziale, drukiem wytłuszczonym podano numery działek w liniach rozgraniczających teren realizacji inwestycji drogowej. Ponadto nastąpi czasowe zajęcie działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 1646, 2136/11, 2140, 2141/3, 2141/5, 1727/10 obręb Osiek, jednostka Osiek na czas wykonywania robót budowlanych związanych z przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu.

Informacja o złożeniu wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zbieranie statystyk
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2008r. Nr 199, poz. 1227) Starostwo Powiatowe informuje, że w dniu 17.07.2013 roku wpłynął wniosek Wójta Gminy Rytwiany dotyczący wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowę drogi gminnej w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej Kłoda – Kłoda Rzym”, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 125/3 (125/4, 125/5), 126/3 (126/4,126/5), obręb Kłoda, jednostka Rytwiany

Informacja o złożeniu wniosku o zmianie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę znak: B.II.A.7351-Sz-53/10

Zbieranie statystyk
 Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji   o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 03.06.2013 roku, uzupełniony w dniu 20.06.2013 roku wpłynął wniosek w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starostwa Powiatowego w Staszowie znak: B.II.A.7351-Sz-53/10 z dnia 15.10.2010 roku pozwolenia na budowę linii do produkcji mieszanek paszowych wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1/1 i 1/52 w miejscowości Grabki Duże zgodnie z przedłożonym aneksem do projektu budowlanego.

Informacja o złożeniu wniosku

Zbieranie statystyk
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 10 kwietnia 2013 roku wpłynął wniosek Miasta i Gminy Połaniec, 28-230 Połaniec, ul. Ruszczańska 27, uzupełniony dnia 02 maja 2013 roku, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci cieplnej z rur preizolowanych na Osiedlu Południe w Połańcu, na działkach  o numerach ewidencyjnych: 6178/22, 6179/21, 6180/21, 6181/27, 6182/26, 6183/22, 6333/4, 6332/2, 6332/11, 6332/25, 6362, 6363, 6364, 6365, 6366, 6332/17, 6332/18, 6332/19, 6370, 6336/6, 6741, 6314/2, 6331/41, 6330/66, 6330/20, 6330/16, 6330/18, 6330/28, 6330/62, 6328/1, 6329/1, 6046/11, 6258, 2727/1, 6331/36, 6338/2, 6337/6, 6186/59, 6480/15, 6480/19, 6306/9, 6129/9, 6129/10, 6127, 6288/7, 6159, 6289/1, 6289/3, 6294/1, 6295/1, 6296/1, 6297/1, 6298/1 6299/1, 6300/1, 6301/2, 6302/2, 6303/2, 6304/2, 6305/2, 6190/2, 6191/2, 6192/2, 6193/2, 6194/2, 6312/9, 6313/10, 6311/7, 6310/2, 6309/2, 6307/2, 6314/13, 6314/17, 6323/1 6324/1, 6325/1, 6326/1, 6327/1, 6328/6, 6289/4, 6290/1, 6290/2, 6291/1, 6291/4, 6294/5, 6295/4, 6296/4, 6297/4, 6298/4, 6299/4, 6300/3, 6301/5, 6302/5, 6303/5, 6304/5, 6316, 6319/1, 6320/1, 6321/1, 6317/23, 6319/4, 6292/1,  6293/1, 6317/1, 2709/1, 6318/2, 6416/1, 6416/2, 6317/17, 6322/1, 6329/5, 2714/1, 2722/1, 2725/1, położonych w miejscowości Połaniec, gmina Połaniec. 

Informacja o złożeniu wniosku

Zbieranie statystyk
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacjio środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 13 maja 2013 roku wpłynął wniosek PREMIX Sp. z o.o., Teren Elektrowni, 28-230 Połaniec, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę Zakładu Produkcyjnego PREMIX w Połańcu, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 4316/4, 3884/4, 3885/3, 3886/2, 3887/2, 3888/2, 3889/2, 3890/2, 3891/2, 3892/2, 3893/2, 4334/2, 4335/7, 3884/2 i 3885/2 w miejscowości Połaniec. 

Informacja o złożeniu wniosku o zmianę decyzji - pozwolenia na budowę

Zbieranie statystyk
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 22 maja 2013 roku wpłynął wniosek Elektrowni Połaniec Spółka Akcyjna - Grupa GDF SUEZ Energia Polska, Zawada 26, 28 - 230 Połaniec, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Staszowskiego znak:B.6740.18.2012.IIEP z dnia 16 maja 2012 roku – pozwolenia na budowę obiektów przyjęcia, magazynowania i transportu biomasy wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb rozbudowy istniejącej instalacji współspalania biomasy na terenie Elektrowni Połaniec, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 197 w Zawadzie i 550/5 w Tursku Małym.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)