Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę

Zbieranie statystyk
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2013 roku poz. 1235 – tekst jednolity z późn. zm.) Starostwo Powiatowe informuje, że została wydana decyzja znak: B.6740.69.2014.IIBB z dnia 29 grudnia 2014r. dot. zmiany decyzji Starosty Staszowskiego znak: B.6740.84.2013.IIBB z dnia 08 stycznia 2014 roku  - pozwolenia na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Bogorii na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 868 w Bogorii. 

Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

Zbieranie statystyk
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) informujemy, że w dniu 06 listopada 2014r. Starosta Staszowski decyzją znak: B.6740.56.2014.IIAR udzielił dla p.Mariusza Małka zam. 28-230 Połaniec, ul. Energetyków 23 pozwolenia na rozbudowę   istniejącej stacji tankowania gazu płynnego o segment paliw płynnych (ON i benzyny) oraz budowę myjni samochodowej ze stanowiskiem odkurzania wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 23/2, 23/3, 24/2 w miejscowości Rytwiany.

Informacja o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zbieranie statystyk
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Starosta Staszowski informuje, że w dniu 28 października 2014 roku wydano decyzję znak: B.6740.1.4.2014.IICS  zezwalającą na realizację inwestycji drogowej  - „Budowa dróg gminnych wraz  z niezbędną infrastrukturą dla terenów  inwestycyjnych w miejscowości Grzybów – Strefa B i C” realizowana w ramach projektu pn.: „Staszowski obszar gospodarczy szansą dla regionu”, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 114/1* (114/4, 114/5), 97* (97/2, 97/3), 89* (89/1, 89/2, 89/3), 1333* (1333/1, 1333/2, 1333/3, 1333/4, 1333/5, 1333/6), 1332* (1332/1, 1332/2, 1332/3, 1332/4, 1332/5, 1332/6), 92* (92/1, 92/2, 92/3), 86* (86/1, 86/2, 86/3), 85* (85/1, 85/2, 85/3), 84* (84/1, 84/2, 84/3), 1331* (1331/1, 1331/2, 1331/3, 1331/4), 1345* (1345/1, 1345/2, 1345/3), 251* (251/1, 251/2), 269* (269/1, 269/2), 268,  267* (267/1, 267/2, 267/3), 261* (261/1, 261/2), 262* (262/1, 262/2), 1346* (1346/1, 1346/2), 271* (271/1, 271/2), 1347* (1347/1, 1347/2, 1347/3), 274/2* (274/3, 274/4, 274/5), 1348* (1348/1, 1348/2, 1348/3, 1348/4, 1348/5), 289* (289/1, 289/2, 289/3), 1349/3* (1349/5, 1349/6, 1349/7), 1349/4* (1349/8, 1349/9, 1349/10, 1349/11), 95* (95/1, 95/2) obręb Grzybów, jednostka Staszów.
Działki oznaczone * objęto podziałem nieruchomości, w nawiasach podano numery działek po podziale, drukiem wytłuszczonym podano numery działek    w liniach rozgraniczających teren realizacji inwestycji drogowej.
Ponadto nastąpi czasowe zajęcie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 252 obręb Grzybów, jednostka Staszów na czas wykonywania robót budowlanych związanych z budową dróg gminnych.

Informacja o wydaniu decyzji

Zbieranie statystyk
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2013r.    poz. 1235 z późn. zm.), Starostwo Powiatowe  w Staszowie informuje, że decyzją z dnia 02 lipca 2014 roku,   znak: B.6740.87.2014.IICS zatwierdzono projekt budowlany i udzielono Panu Jackowi Mesek,  Panu Mieczysławowi Mesek oraz Panu Pawłowi Mesek - pozwolenia na przebudowę części budynku gospodarczego, budowę wiaty magazynowej i wagi do 5 ton wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów  nr 511/7 w Sielcu, z jednoczesną zmianą sposobu użytkowania ww. części budynku gospodarczego na zakład demontażu pojazdów samochodowych. 
Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Piotr Wielecki
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-07-03
Data ostatniej zmiany:
2014-07-03

Informacja o wydaniu decyzji

Zbieranie statystyk
Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tj.: Dz. U.  z  2013 roku, poz. 1235 ze zm.) informuje się, że decyzją Nr 20/2014 z dnia 11 lutego 2014 roku znak: B.6740.284.2013.IICS zatwierdzono projekt budowlany i udzielono dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Rzędów 40,  28 – 142 Tuczępy pozwolenia na budowę kwatery składowania (drugiej) realizowanej w ramach Projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1352, 1353/1, 1040 w Grzybowie.

Informacja o wydaniu decyzji

Zbieranie statystyk
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Starosta Staszowski informuje, że w dniu 04 lutego 2014 roku wydano dla GDF SUEZ Energia Polska S.A., Zawada 26, 28 - 230 Połaniec decyzję znak: B.6740.117.2013.IIEP udzielającą pozwolenia na budowę parkingu dla samochodów wysokotonażowych obsługujących dostawy dla Elektrowni, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 200, 142/1, 139/1, 92/9, 191/2, 190/4, 202, 197 w miejscowości Zawada.

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę

Zbieranie statystyk
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2013 roku poz. 1235 – tekst jednolity z późn. zm.) Starostwo Powiatowe informuje, że została wydana decyzja znak: B.6740.84.2013.IIBB z dnia 08 stycznia 2014 roku  - pozwolenia na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Bogorii na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 868 w Bogorii. 

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę

Zbieranie statystyk
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2013 roku poz. 1235 – tekst jednolity z późn. zm.) Starostwo Powiatowe informuje, że w dniu  05 grudnia 2013 roku została wydana decyzja - pozwolenia na budowę „Instalacji do pastylkowania siarki w Kopalni Osiek na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138/1, 138/2, 139,140, 141, 142, 143, 144/1, 144/2, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151   w Trzciance i na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 551, 552, 553 w Mikołajowie” dla Kopalń i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie, 28-200 Staszów  

Informacja o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zbieranie statystyk
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Starosta Staszowski informuje, że w dniu 14 października 2013 roku wydano decyzję znak: B.6740.39.1.2013.IIDOk zezwalającą na realizację inwestycji drogowej  - Budowa dróg gminnych 54KDD, 61KDD i 62KDD wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych w Osieku, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1717* (1717/1, 1717/2), 1724/1* (1724/2, 1724/3), 2120* (2120/1, 2120/2), 2123* (2123/1, 2123/2), 2103* (2103/1, 2103/2, 2103/3), 2134* (2134/1, 2134/2), 2136/21* (2136/32, 2136/33), 2136/3* (2136/26, 2136/27), 1727/6* (1727/13, 1727/14),  1718* (1718/1, 1718/2), 1725/1* (1725/2, 1725/3), 2121* (2121/1, 2121/2), 2099* (2099/1, 2099/2), 2125* (2125/1, 2125/2), 2135* (2135/1, 2135/2), 2136/2* (2136/22, 2136/23, 2136/24, 2136/25), 2136/16* (2136/28, 2136/29), 1727/11* (1727/17, 1727/18), 1723/1, 2119* (2119/1, 2119/2), 2122* (2122/1, 2122/2), 2124* (2124/1, 2124/2), 2126* (2126/1, 2126/2), 2136/20* (2136/30, 2136/31), 1727/7* (1727/15, 1727/16) obręb Osiek, jednostka Osiek.
Działki oznaczone * objęto podziałem nieruchomości, w nawiasach podano numery działek po podziale, drukiem wytłuszczonym podano numery działek w liniach rozgraniczających teren realizacji inwestycji drogowej.

Informacja o wydaniu decyzji

Zbieranie statystyk

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Starosta Staszowski informuje, że w dniu 20 września 2013 roku wydano decyzję znak: B.6740.11.2.2013.IIAR zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pod nazwą  „Budowa drogi gminnej Kłoda – Kłoda Rzym”. 

Informacja o wydaniu decyzji

Zbieranie statystyk
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 19 września 2013 roku wydano dla Elektrowni Połaniec S.A. - Grupa GDF SUEZ Energia Polska decyzję znak: B.6740.79.2013.IIEP – pozwolenie na budowę modułowych instalacji odpylania dla: silosu buforowego, wybranych przesypów przenośników taśmowych biomasy, wybranych przesypów przenośników taśmowych nawęglania oraz zasobników przykotłowych nawęglania bloków 1-7 na terenie Elektrowni Połaniec, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 197 w Zawadzie i 550/5 w Tursku Małym.

Informacja o wydaniu decyzji

Zbieranie statystyk
 Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 03.07.2013 roku wydano decyzję znak: B.6740.45.2013.IIASz o zmianie ostatecznej decyzji Starostwa Powiatowego w Staszowie znak: B.II.A.7351-Sz-53/10 z dnia 15.10.2010 roku pozwolenia na budowę linii do produkcji mieszanek paszowych wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1/1 i 1/52                 w miejscowości Grabki Duże zgodnie z przedłożonym aneksem do projektu budowlanego.

Informacja o wydaniu decyzji

Zbieranie statystyk
 Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 03.07.2013 roku wydano decyzję znak: B.6740.45.2013.IIASz o zmianie ostatecznej decyzji Starostwa Powiatowego w Staszowie znak: B.II.A.7351-Sz-53/10 z dnia 15.10.2010 roku pozwolenia na budowę linii do produkcji mieszanek paszowych wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1/1 i 1/52 w miejscowości Grabki Duże zgodnie z przedłożonym aneksem do projektu budowlanego.

Informacja o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zbieranie statystyk
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Starosta Staszowski informuje, że w dniu 10 lipca 2013 roku wydano decyzję znak: B.6740.3.3.2013.IIEP zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Odbudowa drogi gminnej nr 366208T w Połańcu, wchodząca w skład inwestycji p.n.: „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 366208T w Połańcu””, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 2730 (2730/1, 2730/2),  2732 (2732/1, 2732/2), 2752 (2752/1, 2752/2), 2757 (2757/1, 2757/2), 2758 (2758/1, 2758/2), 2759 (2759/1, 2759/2), 2776 (2776/1, 2776/2), 2778 (2778/1, 2778/2), 2780 (2780/1, 2780/2), 2782 (2782/1, 2782/2), 2792 (2792/1, 2792/2), 2794 (2794/1, 2794/2), 2796 (2796/1, 2796/2), 2798 (2798/1, 2798/2), 2800 (2800/1, 2800/2), 2802 (2802/1, 2802/2), 2812 (2812/1, 2812/2), 2814 (2814/1, 2814/2), 2816 (2816/1, 2816/2), 6226 (6226/1, 6226/2), 6227 (6227/1, 6227/2), 6228 (6228/1, 6228/2), 6230 (6230/1, 6230/2), 6231 (6231/1, 6231/2), 6232 (6232/1, 6232/2), 6233 (6233/1, 6233/2), 6234 (6234/1, 6234/2), 6259 (6259/1, 6259/2), 6265 (6265/1, 6265/2), 6266 (6266/1, 6266/2), 6267 (6267/1, 6267/2), 6268/2 (6268/3, 6268/4), 6269/2 (6269/3, 6269/4), 6270 (6270/1, 6270/2), 6384 (6384/1, 6384/2), 6257, 6258, 6268/1, 6269/1, 6271, 6272, 6273, 6274, 6275, 6276, 6277, 6342/6 obręb Połaniec, jednostka Połaniec. Numery działek bez nawiasu to numery działek przed podziałem, natomiast w nawiasach podano numery działek po podziale. Działki zaznaczone poprzez pogrubienie to numery działek w liniach rozgraniczających teren realizacji inwestycji drogowej.

Informacja o wydaniu decyzji

Zbieranie statystyk
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Starosta Staszowski informuje, że w dniu 08 lipca 2013 roku wydano decyzję znak: B.6740.3.2.2013.IIEP zezwalającą na realizację inwestycji drogowej - rozbudowę drogi gminnej nr 366106T w Połańcu na całym odcinku o długości 241,50m (od ul. Krakowskiej Dużej do drogi gminnej nr 366165T Połaniec - Zdzieci Stare) oraz przebudowę wlotu na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 366165T Połaniec - Zdzieci Stare z drogą krajową DK79 na długości 30,20 m wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 5819/2 (5819/3, 5819/4), 5859 (5859/1, 5859/2), 5836 (5836/1, 5836/2), 5825/2 (5825/3, 5825/4), 5819/1, 5841/4, 5825/1 obręb Połaniec, jednostka Połaniec, oraz poza liniami rozgraniczającymi, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 5408/3, 6630, 5841/2, 5841/1, 5839, 5394 obręb Połaniec, jednostka Połaniec, które zostaną częściowo zajęte na czas wykonania robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji (w celu przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu lub przebudowę dróg innej kategorii). Numery działek bez nawiasu to numery działek przed podziałem, natomiast w nawiasach podano numery działek po podziale. Działki zaznaczone poprzez pogrubienie to numery działek w liniach rozgraniczających teren realizacji inwestycji drogowej.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)