Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Kontrola Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Zbieranie statystyk

Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 18.10.2011 r. do 10.11.2011 r. w Starostwie Powiatowym w Staszowie w zakresie prowadzenia bazy ewidencji gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi standardami w dziedzinie geodezji i kartografii.

Kontrola Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zbieranie statystyk
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 4-5.10.2011 roku w Starostwie Powiatowym w Staszowie oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów, Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec w zakresie realizacji zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.

Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu

Zbieranie statystyk

Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach 14-15.09.2011 roku w Starostwie Powiatowym w Staszowie w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Kontrola Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zbieranie statystyk

Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 27.04.2011 r. do 29.04.2011 r. w zakresie prawidłowości zrealizowanego projektu "Przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2010 roku-I etap"

Kontrola Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Zbieranie statystyk

Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 30.03.2011 r. do 21.04.2011 r. w Starostwie Powiatowym w Staszowie w zakresie prowadzenia bazy ewidencji gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi standardami w dziedzinie geodezji i kartografii.

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk
Informacja Pokontrolna Nr 6/III/RPO/2011 z kontroli końcowej Projektu pn. „Przebudowa ulic 11-go Listopada i Langiewicza w Staszowie - I etap", realizowanego w ramach Działania 3.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej", III Osi priorytetowej „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przeprowadzonej w Powiecie Staszowskim w dniach od 26 do 27 stycznia.2011 r.

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk
Informacja Pokontrolna Nr 47/III/RPO/2010 z kontroli końcowej Projektu pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych w związku z realizacją zakładu produkcji materiałów budowlanych Wienerberger w Oleśnicy - I etap" realizowanego w ramach Działania 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej, III Osi priorytetowej Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta w Starostwie Powiatowym w Staszowie w dniach 04-05.01.2011 r.

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli

Zbieranie statystyk
Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach 22.10.2010-17.12.2010 r. w Starostwie Powiatowym w Staszowie.
Przedmiotem kontroli było wykonywanie przez właściwe organy administracji publicznej zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w latach 2007-2010.

Kontrola Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zbieranie statystyk

Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 24.11.2010 roku w Starostwie Powiatowym w Staszowie w zakresie wykorzystania środków dotacji przyznanych Powiatowi Staszowskiemu w 2010 r. w ramach sfinansowania wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową.

Kontrola Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Zbieranie statystyk

Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 07.06.2010 r. do 09.07.2010 r. w Starostwie Powiatowym w Staszowie w zakresie prowadzenia bazy ewidencji gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi standardami w dziedzinie geodezji i kartografii.

Kontrola Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zbieranie statystyk
Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dn. 22.06.2010 w Starostwie Powiatowym w Staszowie w zakresie realizacji przez Starostę Staszowskiego zadań wynikających z przepisów ustawy z dniach 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tj. poprawności i prawidłowości postępowań w sprawie wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Kontrola Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zbieranie statystyk

Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 21.06.2010 r. do 23.06.2010 r. w zakresie prawidłowości zrealizowanego projektu "Przebudowa dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Kontrola Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zbieranie statystyk
Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dn. 08.06.2010r. w Starostwie Powiatowym w Staszowie w zakresie prawidłowości gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w tym: ewidencjonowanie zasobu nieruchomości oraz nieruchomości SP oddanych w użytkowanie wieczyste, plan wykorzystania zasobu, udostępnienie nieruchomości z zasobu, zbywanie i nabywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu, podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości.

Kontrola Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Zbieranie statystyk
Protokół z kontroli (w dniach 10-11.03.2010) w sprawie sprawdzenia poprawności formalnej i merytorycznej wykonywania przez pracowników Starostwa Powiatowego w Staszowie określonych przepisami  Prawo Budowlane w trybie kontroli doraźnej w sprawie zgłoszeń budowy obiektów budowlanych i robót budowlanych nie wymagających uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, o których mowa w art.30 i 31 ustawy Prawo budowlane

Kontrola Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zbieranie statystyk
Protokół kontroli przeprowadzonej w dn. 5.10.2009 w Starostwie Powiatowym w Staszowie w zakresie trwałości Projektu Z/2.26/III/3.5.1./80/04 pn. "Przebudowa budynków oświatowych Powiatu Staszowskiego"

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)