Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Zakres działań Wydziału Organizacji i Nadzoru

Zbieranie statystyk

1.       Do zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru należą zadania związane z obsługą organów Powiatu oraz zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Starostwa, w szczególności w aspekcie organizacyjno-prawnym, technicznym i administracyjnym oraz kadrowym.

2.       W szczególności do kompetencji wydziału należy:  

1)         zapewnienie prawidłowego i sprawnego funkcjonowania organów Powiatu, Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, a w szczególności:

a)       opracowywanie projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji,

b)       opracowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa i jego nowelizacji,

c)       opracowywanie projektu Regulaminu Pracy Starostwa i jego nowelizacji,

d)       opracowywanie innych aktów prawnych niezbędnych do funkcjonowania Starostwa,

e)       opiniowanie aktów prawnych dotyczących struktury wydziałów Starostwa, powiatowych jednostek organizacyjnych lub zmian mających wpływ na organizację i funkcjonowanie Starostwa,

f)         inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,

g)       prowadzenie zbiorów Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Wojewódzkich Dzienników Urzędowych,

h)       prowadzenie kontroli wydziałów i jednostek organizacyjnych powiatu,

i)         prowadzenie księgi kontroli zewnętrznych, gromadzenie protokołów kontroli Starostwa i jednostek organizacyjnych dokonywanych przez podmioty zewnętrzne,

j)         czuwanie nad przestrzeganiem w urzędzie dyscypliny pracy,

k)       wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,

l)         prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty,

m)     prowadzenie spraw z zakresu skarg i wniosków, w tym:

-    prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,

-    monitorowanie terminowego rozpatrywania przez właściwe komórki organizacyjne skarg i wniosków,

-    prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej skarg i wniosków,

n)       organizowanie zadań związanych z wyborami do Rady oraz referendum powiatowym.

o)       wykonywanie zadań związanych z realizacją przepisów tzw. antykorupcyjnych, w szczególności prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i analizą oświadczeń o stanie majątkowym,

p)       prowadzenie spraw związanych ze zmianami w strukturze podziału terytorialnego  kraju,

2)         obsługa Rady i Zarządu, a w szczególności:

a)       przygotowywanie i gromadzenie materiałów niezbędnych dla pracy Zarządu i Rady oraz jej komisji,

b)       wykonywanie administracyjnej obsługi posiedzeń Zarządu, sesji Rady i posiedzeń komisji Rady,

c)       prowadzenie rejestrów:

-    uchwał Rady,

-    opinii i wniosków komisji Rady,

-    interpelacji i zapytań radnych,

d)       czuwanie nad terminowym udzielaniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

e)       udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu mandatu,

f)         prowadzenie rejestru aktów prawa miejscowego i porozumień zawartych przez Powiat,

g)       czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych w sprawach wynikających z ochrony stosunku pracy,

h)       prowadzenie spraw związanych z wypłatą diet,

i)         wykonywanie czynności związanych z ogłaszaniem aktów normatywnych,

j)         przesyłanie uchwał Rady i Zarządu, według właściwości do organów nadzoru - Wojewody lub Regionalnej Izby Obrachunkowej,

k)       obsługa dyżurów Przewodniczącego i jego zastępców,

l)         współpraca z biurami poselskimi,

m)     koordynacja prac związanych z realizacją aktów prawnych Zarządu i Starosty,

n)       prowadzenie rejestrów uchwał Zarządu i zarządzeń Starosty,

o)       opracowanie sprawozdania z działalności Zarządu w tym z wykonania uchwał podjętych przez Radę,

p)       prowadzenie dokumentacji związanej z członkostwem Powiatu w związkach i stowarzyszeniach,

3)         obsługa kadrowa i płacowa pracowników Starostwa, a w szczególności:

a)       prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa,

b)       prowadzenie naboru na stanowiska urzędnicze zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,

c)       opracowanie planu szkoleń pracowników Starostwa, organizowanie i koordynowanie szkoleń, ocenianie skuteczności szkoleń i prowadzenie kart szkoleń pracowników,

d)       koordynowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa,

e)       prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych z ocenianiem pracowników,

f)         prowadzenie spraw związanych z praktykami i stażami,

g)       prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenie akt osobowych pracowników Starostwa,

h)       prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenie akt osobowych kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,

i)         sporządzanie sprawozdań statystycznych,

j)         prowadzenie spraw socjalnych pracowników; prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,

k)       planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa oraz prowadzenie dokumentacji płacowej,

l)         gospodarowanie etatami i analizowanie wykorzystania funduszu płac,

m)     naliczanie wynagrodzeń i należnych obciążeń od umów zleceń i umów o dzieło,

n)       naliczanie, pobranie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne,

o)       współdziałanie z Wydziałem Finansowym w planowaniu i realizacji wydatków osobowych,

p)       prowadzenie spraw emerytalno – rentowych pracowników,

4)         prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych, w szczególności:

a)       prowadzenie archiwum zakładowego Starostwa i współpraca z Archiwum Państwowym,

b)       prowadzenie obsługi kancelaryjnej Starostwa,

c)       prowadzenie księgozbioru Starostwa,

d)       administrowanie mieniem ruchomym Starostwa, w tym prowadzenie ewidencji mienia ruchomego,

e)       administrowanie budynkiem Starostwa, w tym zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, zabezpieczenie przed włamaniem, nadzór nad zabezpieczeniem mienia, utrzymanie czystości, 

f)         prowadzenie spraw ubezpieczenia mienia,

g)       prowadzenie spraw pieczęci oraz tablic urzędowych (ustalanie treści, zamawianie, wydawanie, zwroty, ewidencja),

h)       gospodarowanie drukami i formularzami,

i)         wykonywanie działań związanych z obsługą i funkcjonowaniem Starostwa,

j)         prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym, konserwacją wyposażenia oraz oprawą wizualną urzędu,

k)       gospodarowanie taborem samochodowym,

l)         wykonywanie zadań określonych w przepisach dotyczących służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

m)     prowadzenie sekretariatów Starosty i Wicestarosty,

n)       prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem łączności, obsługa centrali telefonicznej,

o)       prowadzenie punktu informacyjnego dla interesantów oraz informacji telefonicznej o pracy Starostwa.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Piotr Wielecki (pwielecki)
Data wytworzenia:
2007-05-28
Data publikacji:
2007-05-28
Data ostatniej zmiany:
2010-03-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)