Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Zakres działań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Zbieranie statystyk

1.       Do zakresu działania Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami należą zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej znajdujące się w kompetencji Starosty oraz zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu.

2.       W szczególności do kompetencji wydziału:

1)         w zakresie gospodarki nieruchomościami:

a)       gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu,

b)       tworzenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz inwentaryzacja mienia powiatowego,

c)       regulacja stanów prawnych w trybie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,

d)       zezwalanie na czasowe zajęcie nieruchomości na okres dłuższy niż 6 miesięcy,

e)       gospodarowanie nieruchomościami rolnymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa,

f)         prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości,

g)       prowadzenie spraw związanych z mieniem zabużańskim,

h)       prowadzenie spraw z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dotyczących:

-   wydawania decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu oraz stwierdzającej ustanowienie trwałego zarządu  na nieruchomości przeznaczonej na pas drogowy,

-   ustalania wysokości odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na pas drogowy,

-   wydawania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody,

i)         planowanie wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa,

j)         załatwianie spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych, z wyłączeniem spraw rekultywacji gruntów,

k)       uzgadnianie w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,

l)         prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości w trwały zarząd,

m)     opiniowanie podziału nieruchomości dokonywanego z urzędu,

n)       prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości,

o)       przygotowywanie decyzji ograniczających sposób korzystania z nieruchomości,

p)       prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa,

q)       przygotowywanie spraw dotyczących obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa (sprzedaży, kupna, zamiany, zrzeczenia się),

r)        regulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,

s)        podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości o roszczenie ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia spadku, własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz wpis w księdze wieczystej lub założenie księgi wieczystej,

t)         prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,

u)       zbywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu,

v)       przekazywanie nieruchomości na cele szczególne,

w)     naliczanie, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

x)       powadzenie spraw związanych ze zwrotem nieruchomości wywłaszczonych,

y)       prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

z)        prowadzenie spraw związanych z ustalaniem odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne,

aa)    prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przeniesieniem własności działki gruntu i działki pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwu,

bb)   nieodpłatne przekazywanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych pod pracownicze ogrody działkowe dla Polskiego Związku Działkowców,

cc)    prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem stanowiącym własność Powiatu,

dd)   przekazywanie gruntów Powiatu w trwały zarząd,

ee)    przygotowanie spraw dotyczących obrotu nieruchomościami Powiatu (sprzedaż, kupno, zamiana, dzierżawa itp.),

ff)       prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących własność Powiatu,

gg)    regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Powiatu,

hh)    wykonywanie czynności związanych z uzyskiwaniem dochodów z mienia Powiatu,

ii)        sporządzanie planów wykorzystania zasobu Powiatu,

jj)       wykonywanie czynności związanych z:

-   ustanowieniem odrębnej własności lokali,

-   zarządem nieruchomością wspólną,

-   administrowanie budynkami Powiatu (z wyłączeniem budynków oddanych w trwały zarząd) i Skarbu Państwa w szczególności:

(a)    prowadzenie spraw dotyczących przeglądów technicznych i konserwacji budynków,

(b)   prowadzenie książki budynków,

(c)    ubezpieczanie nieruchomości od zdarzeń losowych,

2)         zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej znajdujące się w kompetencji Starosty:

a)       prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

b)       utrzymanie w stałej aktualności bazy danych ewidencyjnych,

c)       zakładanie osnów szczegółowych,

d)       zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,

e)       ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

f)         prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,

g)       przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

h)       uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

i)         zatwierdzanie projektów osnów geodezyjnych w zakresie osnów szczegółowych,

j)         kontrola opracowań przekazywanych do zasobu - sprawdzenie czy forma i zakres przekazywanej dokumentacji są zgodne z wymogami i zasadami wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,

k)       przyjmowanie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów i informacji powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,

l)         wyłączanie z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową,

m)     planowanie wpływów i wydatków związanych z realizacją prowadzonych zadań,

n)       prowadzenie mapy zasadniczej - wprowadzanie zmian powstałych w wyniku podziałów nieruchomości, inwentaryzacji urządzeń podziemnych i budynków itp.,

o)       przygotowanie i udostępnianie zamówionych map w formie wydruków oraz w wersji elektronicznej,

p)       obsługa powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,

q)       naliczanie opłat za wykonywane czynności oraz sporządzanie faktur,

r)        archiwizacja zasobu,

s)        obsługa wykonawców zgłaszających prace geodezyjne i kartograficzne –rejestracja zgłoszeń, przygotowanie  materiałów i wydanie zaleceń odnośnie ich wykorzystania, poinformowanie o innych opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej pracy,

t)         zarządzanie nieruchomościami wydzielonymi w związku z usytuowaniem na nich znaków geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki i budowli triangulacyjnych,

u)       prowadzenie archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

v)       prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

w)     prowadzenie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,

x)       prowadzenie spraw z zakresu scaleń i wymiany gruntów,

y)       przekazywanie podmiotom uprawnionych baz danych opisowych i kartograficznych.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Piotr Wielecki (pwielecki)
Data wytworzenia:
2007-05-28
Data publikacji:
2007-05-28
Data ostatniej zmiany:
2010-03-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)