Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Zakres działań Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Zbieranie statystyk

1.       Do zakresu działania Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej należy realizacja zadań administracji architektoniczno-budowlanej określonych ustawą prawo budowlane. 

2.       W szczególności do kompetencji wydziału należy:

1)         udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

2)         nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego z uwzględnieniem przepisów wykonawczych,

3)         przeprowadzenie postępowania oraz wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę oraz przyjmowanie zgłoszeń o budowie i wykonywaniu robót budowlanych oraz wnoszenie sprzeciwu w tych sprawach,

4)         wydawanie decyzji o odmowie zmiany lub zmianie pozwolenia na budowę w razie zamierzonego istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,

5)         uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadkach wydania przez właściwy organ decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3 prawa budowlanego,

6)         stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę i wydawanie nowych decyzji,

7)         prowadzenie rejestrów wniosków i decyzji w sprawie pozwolenia na budowę oraz przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę i zgłaszaniem budowy,

8)         przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu,

9)         wydawanie decyzji o wyłączaniu obowiązku zapewnienia kierownictwa budowy i wykonywania niektórych czynności przez kierownika budowy,

10)     nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie obiektów wymagających zgłoszenia,

11)     wydawanie dziennika budowy, montażu lub rozbiórki z uwzględnieniem przepisów wykonawczych,

12)     rozstrzyganie, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości i określanie granic niezbędnej potrzeby i warunków korzystania z nich w celu wykonywania prac przygotowawczych lub robót budowlanych,

13)     przyjmowanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz wnoszenie sprzeciwu w tych sprawach, a także wydawanie innych decyzji w tym zakresie przewidzianych ustawą Prawo budowlane,

14)     przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych i zgłaszanie sprzeciwu  w tych sprawach oraz nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych oraz udzielanie pozwolenia na ich rozbiórkę,

15)     uzgadnianie projektowych rozwiązań dla obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie określonym w art. 33 ust2 pkt.4 ustawy Prawo budowlane,

16)     nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą,

17)     bezzwłoczne przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem, kopii innych decyzji postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,

18)     uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,

19)     wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o własności lokali oraz zaświadczeń potwierdzanie powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu dla celów dodatku mieszkaniowego,

20)     przekazywanie do organu podatkowego kopii wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę, zmiany sposobu użytkowania,

21)     realizacja innych zadań przypisanych przepisami organowi administracji architektoniczno – budowlanej,

22)     kontrola posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,

23)     współdziałanie z organami nadzoru budowlanego i organami kontroli państwowej w zakresie obejmującym w szczególności:

a)       uzgadnianie w miarę potrzeb planów kontroli i prowadzenie wspólnych działań kontrolnych,

b)       przekazywanie i wymianę informacji o wynikach kontroli,

24)     obsługa Powiatowej Komisji Urbanistycznej, prowadzącej sprawy:

a)       opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących w skład Powiatu,

b)       opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

25)     realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w zakresie:

a)       wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi na wniosek właściwego zarządcy drogi w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych,

b)       wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi,

26)     realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach w zakresie:

a)       rozstrzygania o budowie składowisk odpadów,

b)       określanie wymagań zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich oraz określanie sposobu i terminu rekultywacji terenu składowisk odpadów w decyzji o pozwoleniu na budowę składowisk odpadów,

27)     prowadzenie sprawozdawczości w zakresie działania wydziału,

28)     prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru pozwoleń na budowę.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Piotr Wielecki (pwielecki)
Data wytworzenia:
2007-05-28
Data publikacji:
2007-05-28
Data ostatniej zmiany:
2010-03-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)