Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Zakres działań Wydziału Finansowego

Zbieranie statystyk

1.       Do zakresu działania Wydziału Finansowego należą zadania związane zapewnieniem kompleksowej obsługi finansowo – księgowej budżetu oraz prowadzeniem gospodarki finansowej Powiatu.

2.       W szczególności do kompetencji wydziału należy:  

1)         prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

2)         opracowywanie zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków do projektu budżetu Powiatu oraz dokonywanie, przyjęcia go i dokonywania w nim zmian,

3)         czuwanie nad prawidłowością realizacji budżetu Powiatu oraz dokonywanie analiz jego wykonania,

4)         realizacja dochodów i wydatków na podstawie budżetu Powiatu, prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetowych,

5)         prowadzenie ewidencji rozliczeń, windykacja należności budżetu i należności Skarbu Państwa,

6)         opracowywanie i sporządzanie sprawozdawczości finansowej, przygotowanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz ocena realizacji wykorzystania środków finansowych,

7)         kontrola wykonania planów finansowych, przyjmowanie sprawozdawczości jednostek organizacyjnych Powiatu,

8)         opracowywanie oraz sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, pozabudżetowej i statystycznej,

9)         obsługa finansowo – księgowa funduszy celowych:

a)       Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

b)       Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

c)       Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

d)       dochodów własnych i sum depozytowych,

10)     prowadzenie obsługi księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

11)     opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, przeprowadzania inwentaryzacji, ochrony wartości pieniężnych, obiegu dokumentów finansowo-księgowych,

12)     przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji,

13)     współpraca w zakresie wykorzystania środków finansowych z funduszy UE i innych źródeł krajowych i zagranicznych,

14)     współdziałanie z bankami, urzędami skarbowymi, izbą skarbową i organizacjami skarbowymi.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Piotr Wielecki (pwielecki)
Data wytworzenia:
2007-05-28
Data publikacji:
2007-05-28
Data ostatniej zmiany:
2010-03-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)