Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Zakres działań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zbieranie statystyk

1.       Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa należą sprawy dotyczące ochrony środowiska i  korzystania z jego zasobów, sprawy związane z rolnictwem oraz nadzorem nad gospodarką leśną.    

2.       W szczególności do kompetencji wydziału należy:  

1)         wykonywanie zadań określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym, a w szczególności:

a)       wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,

b)       rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,

c)       wykonywanie zadań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem Społecznej Straży Rybackiej,

2)         wykonywanie zadań określonych w ustawie o lasach, a w szczególności:

a)       sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, 

b)       określanie dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zadań z zakresu zapewnienia powszechnej ochrony lasów w przypadku niewykonania tych obowiązków,

c)       zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów,

d)       wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagrażających trwałości lasów,

e)       prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów  przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

f)         dokonywanie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego oraz przekwalifikowanie z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

g)       wykonywanie zadań związanych z uznaniem lasu za ochronny i pozbawiania go tego charakteru w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,

h)       zmiana lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właściciela lasu,

i)         zlecanie wykonania planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, oraz rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych do tych planów po ich wykonaniu,

j)         zatwierdzanie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

k)       nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,

l)         prowadzenie spraw związanych z wypłatą ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, przyznanych przed dniem 15.01.2004r.;

3)         wykonywanie zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a w szczególności:

a)       prowadzeniem spraw związanych z rekultywacją gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, w tym ustalaniem w drodze decyzji kierunku i terminu rekultywacji gruntów na cele rolnicze oraz uznawaniem rekultywacji za zakończoną,

b)       prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ochrony i rekultywacji gruntów;

4)         wykonywanie zadań określonych w ustawie prawo łowieckie, a w szczególności:

a)       wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,

b)       wykonywanie zadań związanych z wydzierżawianiem obwodów łowieckich polnych,

c)       wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę;

5)         opiniowanie zezwoleń na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok;

6)         wydawanie decyzji o dopuszczeniu reproduktora do użytkowania w punkcie kopulacyjnym;

7)         wykonywanie zadań określonych w ustawie o ochronie przyrody, a w szczególności:

a)       prowadzenie rejestru zwierząt zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie wpisu zwierząt do rejestru,

b)       wykonywanie zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gmin;

8)         wykonywanie zadań określonych w ustawie prawo wodne, a w szczególności:

a)       prowadzenie spraw dotyczących ustalania linii brzegowej dla wód pozostałych oraz rozstrzyganie sporów o rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi z gruntami przyległymi dla tych wód,

b)       gospodarowanie innym mieniem związanym z gospodarką wodną, stanowiącym własność Skarbu Państwa,

c)       wydawanie decyzji stwierdzających przejście gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich wykreślenie z zasobu,

d)       wydawanie decyzji o rozgraniczeniu gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego, od pozostałych gruntów,

e)       wykonywanie czynności związanych z ustanawianiem bezpośredniej strefy ochronnej ujęć wody,

f)         prowadzeniem spraw dotyczących utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, a w tym ustalanie partycypacji w kosztach tego utrzymania,

g)       wydawanie decyzji nakazującej usunięcie drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych,

h)       wydawanie pozwoleń wodnoprawnych,

i)         wydawanie decyzji w sprawie wygaszania, cofnięcia lub ograniczenia pozwoleń wodnoprawnych bez odszkodowania i za odszkodowaniem,

j)         wzywanie zakładu do usuwania zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, zwierząt bądź środowisku, z możliwością unieruchomienia zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań,

k)       sprawowanie nadzoru nad spółkami wodnymi oraz załatwianiem spraw związanych z pełnieniem przez starostę funkcji organu założycielskiego dla tych spółek,

l)         orzekanie o wysokości odszkodowania w przypadku występowania szkody powstałej w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym oraz o wysokości partycypacji zakładów w kosztach utrzymania wód lub urządzeń, gdy ma miejsce korzystanie z nich,

m)     wydawanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań za poniesione szkody wynikłe w związku z realizacją pozwoleń wodnoprawnych,  

9)         wykonywanie zadań określonych w ustawie prawo geologiczne i górnicze, a w szczególności:

a)       prowadzenie spraw związanych z udzielaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych w przypadkach określonych ustawą,

b)       wydawanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych, których  wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji,

c)       przyjmowanie dokumentacji geologicznych,

d)       wykonywanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji,

e)       wydawanie decyzji ustalających zasoby ujęć wód podziemnych, o zasobach określonych w ustawie,

f)         ustalanie opłaty eksploatacyjnej w wypadku wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji bądź z jej naruszeniem,

g)       prowadzenie archiwum geologicznego,

h)       prowadzenie rejestru obszarów górniczych,

i)         inwentaryzowanie i bilansowanie zasobów:

-   złóż kopalin pospolitych,

-   wód podziemnych;

10)     wykonywanie zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska, a w szczególności:

a)       prowadzenie spraw związanych z nałożeniem na jednostkę organizacyjną obowiązku prowadzenia pomiarów stężeń substancji w powietrzu w przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających,

b)       prowadzenie spraw dotyczących ustaleń rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne,

c)       przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko oraz wnoszenie sprzeciwu do tych zgłoszeń w drodze decyzji,

d)       ustalanie, w drodze decyzji, wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,

e)       wydawanie decyzji dla jednostek organizacyjnych na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

f)         wydawanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji, których funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości,

g)       wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w przypadku stwierdzenia, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu,

h)       sporządzanie co 5 lat map akustycznych na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska,

i)         wygaszanie, cofanie lub ograniczanie pozwoleń,

j)         wydawanie decyzji na przeniesienie lub odmowę przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących instalacji,

k)       wydawanie decyzji zobowiązującej podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,

l)         nakładanie na podmiot korzystający ze środowiska, w drodze decyzji, obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego. W razie braku możliwości nałożenia obowiązku podjęcia tych działań zobowiązuje się podmiot korzystający ze środowiska do uiszczenia na rzecz właściwego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska,

m)     występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko przepisom o ochronie środowiska,

n)       występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w przypadkach podejrzenia o naruszenie przepisów o ochronie środowiska,

o)       przyjmowanie wyników okresowych pomiarów wielkości emisji i pomiarów ilości pobieranej wody oraz wyników ciągłych pomiarów wielkości emisji w razie wprowadzania do środowiska znacznych ilości substancji lub energii,

p)       wydawanie decyzji nakładających na prowadzących instalacje lub użytkowników urządzeń obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji jeżeli nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych,

q)       wydawanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisku,

r)        uzgadnianie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięć,

s)        wykonywanie zadań związanych z rekultywacją na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska,

t)         wydawanie decyzji nakładających na władający powierzchnią ziemi podmiot korzystający ze środowiska, obowiązany do rekultywacji, obowiązek prowadzenia pomiarów zawartości substancji w glebie lub ziemi,

u)       prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi,

v)       prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestr zawierający informacje o tych terenach,

w)     prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na podstawie dokumentów prowadzonych przez tutejszy wydział,

x)       prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

y)       prowadzenie nadzoru nad wykonaniem zadań w Powiatowym Programie Ochrony Środowiska i Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Staszowskiego,

z)        prowadzenie spraw związanych z tworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania dla niektórych zakładów lub obiektów, dla których nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska,

aa)    podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia naruszania przepisów o ochronie środowiska oraz negatywnego oddziaływania na środowisko,

bb)   ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, w związku z ochroną zasobów środowiska,

cc)    kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty;

11)     wykonywanie zadań określonych w ustawie o odpadach, a w szczególności:

a)       wydawanie decyzji zatwierdzających programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwórca odpadów wytwarza je w ilości przekraczającej przepisami prawa,

b)       przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwórca wytwarza odpady niebezpieczne lub inne niż niebezpieczne w ilości wykraczającej poza dopuszczalne,

c)       przyjmowanie informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami powstałymi w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej,

d)       nakładanie w drodze decyzji na wytwórcę odpadów z wypadków obowiązku dotyczącego gospodarowania odpadami z wypadków,

e)       wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli ich wytwórca wytwarza odpady niebezpieczne lub inne niż niebezpieczne w ilościach przekraczających przewidziane prawem,

f)         wydawanie zezwoleń dla posiadaczy odpadów na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,

g)       wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

h)       odmowa, cofanie lub ograniczanie wydanych decyzji w przypadku gdy zamierzony sposób gospodarki odpadami jest niezgodny z wymaganiami przepisów o odpadach oraz z planami gospodarki odpadami, mógłby powodować zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska,

i)         wydawanie decyzji zatwierdzających programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi z uwzględnieniem zbierania, transportu lub zbierania i transportu,

j)         zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowisk odpadów,

k)       nakładanie w drodze decyzji obowiązków na zarządzających składowiskami odpadów w zakresie gospodarowania odpadami,

l)         wyrażanie zgody w drodze decyzji na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części,

m)     prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

12)     wykonywanie zadań określonych ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w zakresie wydawania, cofnięcie lub wygaszanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,

13)     wykonywanie zadań z zakresu handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji należących do kompetencji Starosty.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Piotr Wielecki (pwielecki)
Data wytworzenia:
2007-05-28
Data publikacji:
2007-05-28
Data ostatniej zmiany:
2010-03-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)