Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Zakres działań Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Zbieranie statystyk

1.       Do zakresu działania Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu należą zadania związane z zarządzaniem oświatą w Powiecie, promowaniem i rozwijaniem działalności kulturalnej i sztuki oraz wspieraniem rozwoju i propagowaniem sportu.

2.       W szczególności do kompetencji wydziału należy:  

1)         zarządzaniem systemem oświaty powiatu, w tym:

a)       zakładanie, przekształcanie, łączenie oraz prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek oświatowo – wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, poradni psychologiczno – pedagogicznych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

b)       przygotowanie materiałów planistycznych z zakresu planów budżetowych dla szkół i placówek oświatowych oraz nadzorowanie ich bieżącej realizacji,

c)       określenie zasad gospodarki finansowej podległych szkół i placówek oświatowych zgodnie ze stanowiskiem Zarządu,

d)       zapewnienie zgodnych z przepisami prawa procedur awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego,

e)       przygotowywanie projektów aktów prawnych w sprawach organizacji oświaty, kultury  i sportu,

f)         nadzorowanie działalności Powiatowego Zespołu Doradców Metodycznych w zakresie spraw związanych z doradztwem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół i placówek oświatowych,

g)       prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,

h)       kierowanie do szkół lub ośrodków specjalnych oraz do placówek opiekuńczo wychowawczych i resocjalizacyjnych,

i)         przygotowanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,

j)         prowadzenie spraw związanych z powołaniem komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na dyrektorów szkół lub placówek,

k)       prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektorów szkół lub placówek,

l)         opiniowanie powierzenia lub odwołania przez dyrektorów szkół osób ze stanowisk kierowniczych w szkole,

m)     przygotowanie materiałów związanych z likwidacją szkół lub placówek publicznych oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanych szkół – prowadzonych przez inne osoby prawne lub fizyczne,

n)       prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

o)       prowadzenie spraw związanych z nadawaniem (i cofaniem) szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych,

p)       przygotowanie propozycji przydzielenia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym,

q)       przygotowanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego,

r)        nadzorem nad danymi statystycznymi placówek oświatowych,

s)        występowaniem w sprawach związanych z finansowaniem zadań oświatowych,

t)         wynagradzaniem, nagradzaniem i oceną pracy dyrektorów placówek,

u)       monitorowaniem przebiegu rekrutacji i egzaminów,

v)       organizowaniem szkoleń dla pracowników placówek,

w)     przygotowywaniem i prowadzeniem projektów współfinansowanych przez UE w szczególności programu stypendialnego dla uczniów i studentów,

x)       prowadzeniem spraw związanych z udzielaniem dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w zakresie oświaty, kultury i sztuki oraz sportu,

2)         promowanie i wspieranie kultury i sztuki, w tym:

a)       prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury,

b)       podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,

c)       załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej,

d)       ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji,

e)       prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego Powiatu w sferze organizacyjno-prawnej i finansowej, prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,

f)         prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej,

g)       współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych,

3)         promowanie i wspieranie kultury fizycznej, w tym:

a)       tworzenie warunków prawno – organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,

b)       organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju, w tym:

-    popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,

-    organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych.

c)       wykonywanie zadań związanych z tworzeniem i obsługą Powiatowej Rady Sportu,

4)         w zakresie ochrony zabytków:

a)       podejmowanie działań mających na celu zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,

b)       umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów,

c)       przyjmowanie informacji o przedmiotach, które posiadają cechy zabytku oraz zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopaliskach lub znaleziskach archeologicznych,

d)       wydawanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia,

e)       wykonywanie określonych ustawą zadań dotyczących współdziałania ze społecznymi opiekunami zabytków.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Piotr Wielecki (pwielecki)
Data wytworzenia:
2007-05-28
Data publikacji:
2007-05-28
Data ostatniej zmiany:
2010-03-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)