Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Zakres działań Wydziału Komunikacji i Transportu

Zbieranie statystyk

1.       Do zakresu działania Wydziału Komunikacji i Transportu należy wykonywanie zadań Powiatu określonych przepisami ustaw: o transporcie drogowym, prawo o ruchu drogowym, o drogach publicznych oraz o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

2.       W szczególności do kompetencji wydziału należy:

1)          z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym:

a)       zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych

b)       wydawanie kart parkingowych uprawnionym osobom niepełnosprawnym oraz uprawnionym podmiotom,

c)       wprowadzanie zakazu pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach oraz w określonym czasie,

d)       wprowadzanie obowiązku wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec uruchamiany z miejsca zajmowanego przez kierującego,

e)       wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu lub zespołu pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, albo którego wymiary lub masa wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych,

f)         wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu drogowym lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny,

g)       wyznaczanie jednostek uprawnionych do usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela oraz prowadzących parking strzeżony, na którym umieszcza się usunięty pojazd, a także określanie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów,

h)       rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów oraz czasowa rejestracja pojazdów,

i)         legalizowanie tablic rejestracyjnych,

j)         wydawanie karty pojazdu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy,

k)       dokonywanie wpisów w kartach pojazdu,

l)         wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdów

m)     wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,

n)       kierowanie pojazdów na badania techniczne,

o)       wpisywanie zastrzeżeń do dowodów rejestracyjnych,

p)       dokonywanie wpisu w dowodach rejestracyjnych o zastawie rejestrowym, skreśleniu zastawu rejestrowego, bankowego itp. montaż instalacji gazowej oraz zamontowanie haka do ciągnięcia przyczepy,

q)       przekazywanie informacji do centralnej ewidencji pojazdów,

r)        prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów i wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru,

s)        sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,

t)         wydawanie i cofanie diagnostom uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów,

u)       wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami,

v)       wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

w)     dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego,

x)       przyjmowanie zawiadomień o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych, oraz wydawanie wtórników tych dokumentów, a także przyjmowanie odzyskanych a wcześniej utraconych dokumentów,

y)       przekazywanie danych do centralnej ewidencji kierowców, 

z)        wydawanie decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji osób posiadających uprawnienie do kierowania pojazdem,

aa)    wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem:

-    kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia;

-    osoby niepełnosprawnej posiadającej prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem, na podstawie zawiadomienia powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności;

bb)   przyjmowanie do depozytu prawa jazdy,

cc)    przyjmowanie zawiadomień o zatrzymaniu prawa jazdy, wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,

dd)   wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym,

ee)    pobieranie, ewidencjonowanie, przekazywanie i rozliczanie opłaty ewidencyjnej,

ff)       powoływanie komisji weryfikacyjnej w zakresie sprawdzania kwalifikacji na prawo jazdy kategorii T lub pozwolenie do kierowania tramwajem;

gg)    prowadzenie rejestru przedsiębiorców, prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru,

hh)    wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców i skreślanie przedsiębiorcy z rejestru,

ii)        dokonywanie wpisów i skreśleń osób z ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktora,

jj)       sprawowanie nadzoru w zakresie szkolenia kierowców prowadzonego przez przedsiębiorcę;

kk)   kierowanie instruktorów na egzamin,

2)         z zakresu ustawy o transporcie drogowym:

a)       powoływanie komisji egzaminacyjnych do egzaminowania osób ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

b)       udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji w krajowym transporcie drogowym,

c)       przenoszenie uprawnień wynikających z licencji,

d)       przyjmowanie informacji od przewoźników drogowych posiadających licencję o zmianie danych,

e)       wydawanie pisemnych ostrzeżeń przedsiębiorcom,

f)         wyrażanie zgody, w drodze decyzji administracyjnej, na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji w razie śmierci jej posiadacza przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy,

g)       wydawanie, odmowa udzielenia lub zmiana zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu oraz wydawanie wypisów z zezwoleń,

h)       wydawanie zaświadczeń i wypisów z zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy,

i)         odmowa wydania nowego zaświadczenia w przypadku wykonywania przewozów niezgodnie z wydanym zaświadczeniem,

j)         uzgadnianie na wniosek właściwych organów przebiegów planowanych linii komunikacyjnych w przewozach regularnych i przewozach regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym,

k)       przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, poprzedzającej podjęcie decyzji w sprawie wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej o długości do 100 km,

l)         wydawanie karty kwalifikacji kierowcy w celu potwierdzenia spełniania kierowcy wykonującego przewóz drogowy określonych przepisami wymagań, w przypadku gdy kierowca nie posiada polskiego krajowego prawa jazdy; przekazywanie informacji w tym zakresie do centralnej ewidencji kierowców,

m)     nakładanie na przewoźnika drogowego obowiązku przedstawienia informacji i dokumentów potwierdzających, że spełnia on wymagania ustawowe i warunki określone w licencji lub zezwoleniu,

n)       sporządzanie informacji o liczbie i zakresie udzielonych licencji oraz przekazywanie ich właściwym organom,

o)       prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne.

3)         z zakresu ustawy o drogach publicznych:

a)       zaliczanie dróg do kategorii dróg powiatowych,

b)       ustalanie przebiegu dróg powiatowych,

c)       współdziałanie z Zarządem Dróg Powiatowych w realizacji powierzonych zadań.

4)         z zakresu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych kontrola spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Piotr Wielecki (pwielecki)
Data wytworzenia:
2007-05-28
Data publikacji:
2007-05-28
Data ostatniej zmiany:
2010-03-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)