Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Zakres działań Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Zbieranie statystyk

1.       Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego należą zadania ochrony i promocji zdrowia, sprawy obywatelskie oraz polityka społeczna Powiatu. Wydział realizuje także zadania z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

2.       W szczególności do kompetencji wydziału należy:

1)         wykonywanie zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia, w tym:

a)       realizacja uprawnień powiatu jako organu założycielskiego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wynikających z przepisów o zakładach opieki zdrowotnej, między innymi w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji zoz, nawiązywania stosunku pracy z kierownikiem zoz, sprawowania nadzoru i kontroli nad zoz,

b)       współpraca z Radą Społeczną SP ZZOZ,

c)       opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,

d)       inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu,

e)       pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia,

f)         podejmowanie działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych,

g)       ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu,

h)       wykonywanie pozostałych zadań określonych ustawami o chorobach zakaźnych i zakażeniach, o przeciwdziałaniu narkomanii i o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,

2)         wykonywanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym:

a)       współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

b)       współpraca z innymi powiatowymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz prowadzenie spraw dotyczących tych jednostek,

c)       współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań pomocy społecznej,

d)       prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

3)         wykonywanie zadań w zakresie polityki rynku pracy:

a)       współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy,

b)       dokonywanie analiz opracowań zbiorczych dotyczących podmiotów gospodarczych i sytuacji na lokalnym rynku pracy,

c)       współpraca z Powiatową Radą Zatrudnienia,

d)       przygotowanie i przeprowadzanie konkursu na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,

4)         realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych:

a)       koordynowanie i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

b)       udzielanie ze środków PFRON pożyczek dla osób niepełnosprawnych oraz ich umarzanie po spełnieniu warunków umownych,

c)       dofinansowywanie ze środków PFRON kredytów zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub rolniczej,

d)       tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych poprzez dokonywanie na rzecz pracodawców zwrotu ze środków PFRON, kosztów przystosowania nowo tworzonych lub istniejących stanowisk pracy stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych, zatrudnianych na tych stanowiskach,

e)       dokonywanie na rzecz pracodawców zwrotu ze środków PFRON kosztów szkoleń organizowanych dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych,

f)         obsługa administracyjno – biurowa oraz współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie:

-    inspirowania przedsięwzięć zmierzających do ingerencji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

-    realizacji praw osób niepełnosprawnych,

-    opiniowania projektów uchwał i programów działań na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym,

g)       współpraca z instytucjami administracji rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i społecznymi w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

h)       pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł, na realizację zamierzonych celów w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

i)         poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych oraz pracodawców,

j)         w zakresie pomocy udzielanej repatriantom - zapewnienie aktywizacji zawodowej zgodnie z ustawą o repatriacji,

5)         realizacja zadań w zakresie spraw obywatelskich, w tym:

a)       udzielanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze Powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedna gminę oraz wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o zbiórkach publicznych,

b)       w zakresie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych:

-    wykonywanie zadań związanych z przekazywaniem zwłok niepochowanych do celów naukowych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,

-    wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa
w porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym,

-    przewozem, na wniosek właściwego organu, zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze Powiatu - do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu,

-    nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy p cmentarzach i chowaniu zmarłych, 

c)       wykonywanie zadań wynikających  ustawy o repatriacji, w tym:

-    przygotowywanie uchwał Rady zobowiązujących Starostę do zapewnienia miejsca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu,

-    przyznawaniem w drodze decyzji administracyjnej pomocy na częściowe pokrycie poniesionych przez repatrianta kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonywanie wypłat repatriantom kwot stanowiących równowartość pomocy,

-    zapewnianie repatriantowi, który nie ma możliwości samodzielnego podjęcia pracy, aktywizacji zawodowej przez zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

-    zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy, przeszkolenie repatrianta, wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne,

d)       wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad działalnością stowarzyszeń oraz stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym:

-    realizacja prawa wypowiadania się w sprawie wniosku o rejestrację stowarzyszenia,

-    żądanie dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia, w wyznaczonym terminie, odpisów uchwał walnego zebrania członków (zebrania delegatów), żądanie od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień,

-    występowanie z wnioskiem o nałożenie grzywny na stowarzyszenie w przypadku nie zastosowania się do żądań organu nadzorującego,

-    w razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu występowanie o ich usunięcie w określonym terminie, udzielanie ostrzeżenia władzom stowarzyszenia, występowanie do sądu o zastosowanie środków określonych ustawą,

-    występowanie do sądu z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla stowarzyszenia jeżeli stowarzyszenie nie posiada zarządu zdolnego do działań prawnych,

-    występowanie do sądu z wnioskiem o rozwiązanie stowarzyszenia,

-    przyjmowanie informacji o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego,

-    występowanie do sądu z wnioskiem o  zakazie założenia stowarzyszenia zwykłego,

-    wydawaniem decyzji administracyjnych o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych,

-    prowadzeniem ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i ich terenowych jednostek organizacyjnych, nie prowadzących działalności gospodarczej,

e)       wykonywanie zadań określonych w ustawie o fundacjach, w tym:

-    przyjmowanie zawiadomień sądu o wpisaniu fundacji do KRS,

-    występowanie do sądu z wnioskiem o orzeczenie o zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz z celem, w jakim fundacja została ustanowiona,

-    występowanie do sądu z wnioskiem o uchylenie uchwały zarządu fundacji, pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem albo z postanowieniami statutu fundacji lub z przepisami prawa, w tym wnioskowanie do sądu o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu rozstrzygnięcia sprawy,

f)         wykonywanie zadań określonych ustawą o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, w tym:

-    wyrażanie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z kombatantem lub inną osobą uprawnioną w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę,

-    realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych,

-    organizacja na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,

-    świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent,

-    analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw.

g)       wykonywanie zadań w zakresie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych związanych z wprowadzeniem dla określonego organizatora imprezy masowej zakazu przeprowadzania przez niego imprez masowych na terenie powiatu lub jego części albo w obiektach lub na określonych terenach, na czas określony lub do odwołania, albo zezwalanie na przeprowadzenie imprezy masowej bez udziału widzów w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z przeprowadzoną imprezą masową,

h)       wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagranicznych przedsiębiorców na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej,

i)         kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych,

j)         prowadzenie spraw związanych z wyrażeniem zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą uprawnioną w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę,

k)       prowadzenie biura rzeczy znalezionych,

l)         w zakresie poboru:

-    organizowaniem i współudziałem w przeprowadzeniu poboru,

-    uczestniczeniem w pracach powiatowej komisji lekarskiej,

m)     organizowanie ochrony przeciwpowodziowej w Powiecie,

n)       w zakresie zarządzania kryzysowego:

-    monitorowanie zagrożeń i występujących klęsk żywiołowych, prognozowanie rozwoju sytuacji oraz przedstawianie stosownych meldunków Staroście,

-    organizowanie i zapewnienie warunków funkcjonowania i ciągłości działania powiatowego centrum zarządzania kryzysowego oraz sprawowanie nadzoru nad jego działalnością,

-    opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego obejmujących fazę zapobiegania, przygotowywania, reagowania i odbudowy,

-    realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu zagrożenia lub klęski żywiołowej,

-    planowanie wsparcia organów kierujących działających na różnym szczeblu administracyjnym,

-    przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,

-    realizowanie polityki informacyjnej związanej z przygotowaniem Powiatu do realizacji zadań i stanem klęski żywiołowej,

-    planowanie, opracowywanie dokumentacji ochrony gospodarki rolno-hodowlanej, produktów żywnościowych, ujęć  i urządzeń  wodnych oraz utrzymanie jej w aktualności,

-    planowanie, opracowywanie dokumentacji zabezpieczenia dostaw wody pitnej dla ludności i zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń  specjalnych do likwidacji skażeń  i celów przeciwpożarowych oraz utrzymanie jej w aktualności,

-    obsługa kancelaryjno - biurowa powiatowego zespołu reagowania kryzysowego,

-    zorganizowanie systemu łączności dla potrzeb zarządzania kryzysowego,

o)       w zakresie obrony cywilnej i spraw obronnych:

-    planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności obronnej oraz składanie informacji i sprawozdań z tego wynikających,

-    planowanie, organizowanie, prowadzenie szkolenia obronnego i dokumentacji szkoleniowej,

-    opracowywanie i utrzymywanie w stałej aktualności dokumentacji obronnej Powiatu,

-    opracowywanie planów obrony cywilnej Powiatu oraz nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej gmin,

-    analizowanie potrzeb oraz planowanie środków finansowych na realizację zadań  obrony cywilnej,

-    prowadzenie i aktualizacja dokumentacji planistycznej dot. podwyższania gotowości obronnej,

-    organizowanie stałego dyżuru w Starostwie i utrzymywanie w aktualności dokumentacji z tym związanej,

-    prowadzenie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej,

-    prowadzenie spraw i dokumentacji świadczeń na rzecz obrony,

-    organizowaniem akcji kurierskiej,

-    prowadzenie i aktualizacja dokumentacji planistycznej zapewnienia warunków funkcjonowania urzędu w dotychczasowym miejscu pracy (DMP), zapasowym miejscu pracy (ZMP) i na stanowiskach kierowania,

-    planowanie ochrony urzędu, opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji, w tym szczególnej ochrony obiektów,

-    gromadzenie danych określających zagrożenia występujące na terenie powiatu oraz bieżąca analiza tych danych, ustalanie procedur ratowniczych, a w przypadku wystąpienia kryzysu koordynacja działania jednostek ratowniczych,

-    dokonywanie oceny stanu przygotowań obronnych i obrony cywilnej,

-    realizacja zadań wynikających z obowiązku państwa gospodarza,

-    przygotowywanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,

-    przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności,

-    koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony dóbr kultury,

-    koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

-    opracowywanie i utrzymywanie w stałej aktualności dokumentacji obronnej Powiatu,

-    współdziałanie z kierownikami powiatowych służb, inspekcji i straży oraz powiatowych jednostek organizacyjnych w sprawach dotyczących bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,

p)       w zakresie współpracy z powiatowymi inspekcjami, służbami i strażami:

-    zatwierdzanie programów działania,

-    uzgadnianie wspólnych działań  na obszarze Powiatu,

-    kierowanie w  sytuacjach szczególnych wspólnymi działaniami jednostek organizacyjnych służb, inspekcji i straży,

-    zbieranie i analizowanie informacji o stanie bezpieczeństwa Powiatu,

-    kontrola zgodności kierunków działania powiatowych służb inspekcji i straży z określonymi przepisami prawa lub uchwalonymi przez Radę,

-    obsługa kancelaryjno - biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Piotr Wielecki (pwielecki)
Data wytworzenia:
2007-05-28
Data publikacji:
2007-05-28
Data ostatniej zmiany:
2010-03-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)