Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Zakres działań Wydziału Tworzenia, Realizacji Projektów i Inwestycji

Zbieranie statystyk

1.       Do zakresu działania Wydziału Tworzenia, Realizacji Projektów i Inwestycji  należą zadania związane z zarządzaniem procesem pozyskiwania i wykorzystania bezzwrotnych środków finansowych oraz prowadzeniem i koordynowaniem realizacji inwestycji Powiatowych.

2.       W szczególności do kompetencji wydziału należy:

- w zakresie tworzenia i realizacji projektów:

1)         monitorowanie programów umożliwiających absorpcję środków finansowych z funduszy UE i innych źródeł krajowych i zagranicznych,

2)         przygotowywanie i prowadzenie projektów finansowanych z ww źródeł, w szczególności nadzór nad ich realizacją, monitoringiem, ewaluacją oraz rozliczaniem,

3)         doradzanie innym komórkom i jednostkom organizacyjnym w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, o których mowa w pkt. 1,

4)         współdziałanie z gminami Powiatu, innymi powiatami, samorządową administracją wojewódzką oraz administracją centralną w celu pozyskiwania funduszy na realizację wspólnych przedsięwzięć.

-   w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu Powiatu:

5)         opracowywanie projektów planów w zakresie zadań inwestycyjnych,

6)         kompleksowe przygotowywanie procesów inwestycyjnych w tym uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy, koordynowanie wykonania dokumentacji budowlanej, uzyskiwanie decyzji pozwolenia na budowę oraz kompletowanie dokumentów do wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w zakresie działań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Powiatu,

7)         zapewnienie nadzoru i koordynowanie realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,

8)         przygotowywanie propozycji ewentualnych zmian w planach zadań inwestycyjnych,

9)         opracowywanie okresowych, zbiorczych informacji i sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych,

10)     inicjowanie i koordynowanie inwestycji wspólnych wraz z uzgodnieniami dotyczącymi sposobu finansowania,

11)     pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego,

12)     sporządzanie kosztorysów inwestorskich,

13)     przekazywanie do użytkowania wykonanych obiektów inwestycyjnych na rzecz właściwego podmiotu,

14)     opiniowanie celowości i koordynowanie inicjowanych przez mieszkańców Powiatu inwestycji infrastruktury komunalnej, finansowanych częściowo ze środków budżetu Powiatu,

15)     współpraca z jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie inwestycji, w szczególności z Zarządem Dróg Powiatowych.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Piotr Wielecki (pwielecki)
Data wytworzenia:
2007-05-28
Data publikacji:
2007-05-28
Data ostatniej zmiany:
2010-03-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)