Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Zakres działań Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą

Zbieranie statystyk

1.       Do zakresu działania Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą należą zadania związane z promocją Powiatu Staszowskiego, a w szczególności promocją gospodarczą i turystyczną. Biuro realizuje również zadania z zakresu komunikacji społecznej oraz public relations.  

2.       W szczególności do kompetencji biura należy:

1)         przygotowywanie, wdrażanie i aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu,

2)         organizacja akcji i imprez o charakterze promocyjnym oraz udział w targach i wystawach krajowych i zagranicznych,

3)         podejmowanie działań związanych z rozwojem gospodarczym powiatu: promocja inwestycji, wspieranie przedsiębiorczości,

4)         gromadzenie informacji i danych o podmiotach gospodarczych z terenu powiatu,

5)         współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w celu rozwoju i promocji potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu i jego gmin w kraju i za granicą,

6)         prowadzenie spraw dotyczących kontaktów z zagranicą – nawiązywanie i rozwijanie współpracy zagranicznej, aranżowanie wspólnych działań z partnerami zagranicznymi i włączanie społeczności lokalnej w te działania, przygotowywanie oficjalnych wizyt i spotkań oraz organizacja delegacji zagranicznych,

7)         inicjowanie, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie,

8)         przygotowywanie i zamieszczanie tekstów promocyjnych w katalogach, albumach, czasopismach i innych publikatorach zewnętrznych,

9)         prowadzenie spraw związanych z współtworzeniem i przystępowaniem Powiatu do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych oraz regionalnych,

10)     obsługa merytoryczna strony internetowej Powiatu,

11)     obsługa działalności Starosty i Członków Zarządu w ramach pełnionych przez nich funkcji w organizacjach, stowarzyszeniach itp.,

12)     redagowanie gazety „Powiat Staszowski”,

13)     gromadzenie informacji dotyczących Powiatu, w zakresie:

a)       danych charakteryzujących rozwój Powiatu,

b)       założeń społeczno-gospodarczych oraz założeń do budżetu Powiatu,

c)       programów inwestycyjnych,       

14)     organizacja świąt państwowych i uroczystości lokalnych,

15)     współpraca ze środkami masowego przekazu, i lokalnymi środkami masowego przekazu w gminach powiatu,

16)     bieżące analizowanie informacji, publikacji prasowych związanych z pracą samorządu powiatowego,

17)     organizowanie konferencji prasowych i spotkań środowiskowych,

18)     udział w spotkaniach i uroczystościach ważnych dla Powiatu - dokumentacja wydarzeń,

19)     opracowanie założeń i realizacja polityki informacyjnej Powiatu,

20)     prowadzenie okolicznościowej korespondencji Starosty i Zarządu Powiatu,

21)     prowadzenie kalendarium rocznic uroczystości związanych z życiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym mieszkańców Powiatu,

22)     tworzenie mechanizmów umożliwiających wpływanie mieszkańców na działalność organów Powiatu (ankiety, sondaże, itp.),

23)     w zakresie turystyki:

a)       współpraca z gminami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i rozwoju turystyki oraz organizacji imprez turystycznych,

b)       promowanie atrakcji turystycznych i przyrodniczych na terenie powiatu poprzez wydawnictwa, oznakowanie i tworzenie tras krajoznawczych,

c)       prowadzenie kalendarza imprez turystycznych.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Piotr Wielecki (pwielecki)
Data wytworzenia:
2007-05-28
Data publikacji:
2007-05-28
Data ostatniej zmiany:
2010-03-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)