Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Zarząd Dróg Powiatowych

Zbieranie statystyk


Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie

ul. Drogowców 4; 28-200 Staszów

woj. Świętokrzyskie

POLSKA

 

Telefony:    

                                Centrala: 0 (prefix)15  864-31-10

                                

                                 Fax (015) 864-36-19

                                 e-mail: zdpstaszow@staszowski.eu

 

 

 

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku od 700 do 1500.

 

       

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie

 

mgr inż. Rafał Suska

 

Komórkami organizacyjnymi Zarządu Dróg Powiatowych są:

    1/ Dział Dróg i Mostów.

    2/ Dział Finansowo - Pracowniczy.

    3/ Dział Administracyjny

    4/ Obwód Drogowo-Mostowy

 

Zarząd Dróg Powiatowych obejmuje swym zakresem działania teren Powiatu Staszowskiego i wchodzących w jego skład gmin: Miasta i Gminy w Staszowie, Miasta i Gminy w Połańcu, Miasta i Gminy w Osieku, Gminy Bogoria, Gminy Łubnice, Gminy Oleśnica, Gminy Rytwiany, Gminy Szydłów.

 

Podstawowe zadania:

·        Planowanie rozwoju sieci dróg powiatowych.

·        Opracowanie projektów planów finansowych budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych.

·        Pełnienie funkcji inwestora - zlecanie robót utrzymaniowych na sieci drogowej, obiektach mostowych i nadzorowanie prawidłowości ich wykonania (planowanie robót, przygotowanie dokumentacji technicznej, organizowanie przetargów, zawieranie umów, nadzór i odbiory robót).

·        Utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.

·        Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.

·        Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywania zadań na rzecz obronności kraju.

·        Koordynacja robót w pasie drogowym.

·        Wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, przejazdy na drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku

o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone

     w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.

·        Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych.

·        Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych.

·        Wykonanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych

i zabezpieczający.

·        Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.

·        Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.

·        Wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa lub mienia.

·        Dokonywanie określonych pomiarów ruchu drogowego.

·        Sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnowanie zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi.

·        Kierowanie zimowym utrzymaniem dróg (plany operacyjne, koordynowanie zadań, łączność, informacje itp.).

 

 

  Opracował: Henryk Kobryń  

 

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Informację wytworzył:
Robert Drogosz
Informację wprowadził:
Piotr Wielecki
Data wytworzenia:
2003-07-01
Data publikacji:
2003-07-01
Data ostatniej zmiany:
2011-11-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)